O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się tytułem magistra lub równorzędnym oraz spełniający warunki rekrutacji ustalone przez Senat Uczelni.

Poradnik dla kandydata

 

Podstawa prawna