Przedstawiamy wypowiedź JM Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka, dotyczącą rozpoczynającego się 11 października 2017 r. III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski:

„W dniach 11–14 października 2017 roku w Krakowie obraduje III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Jego głównym organizatorem jest Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, a znaczący udział w jego przygotowaniu mają pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwszy dzień obrad III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (fot. Marcin Kania)

Pomysł takich kongresów zrodził się w czasie odbywanego w Krakowie we wrześniu 2004 roku 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, podczas którego duże zainteresowanie uczestników wzbudziła sesja „O nas bez nas”, zorganizowana po raz pierwszy wyłącznie dla obcokrajowców, a przygotowana przez prof. prof. Witolda Molika i Henryka W. Żalińskiego. Zaproszeni prelegenci przedstawili wówczas obraz historii Polski widziany z perspektywy ich krajów oraz próbowali określić stan wiedzy poszczególnych społeczeństw o naszych dziejach.

Kongresy, podobnie jak Zjazdy PTH, odbywają się co pięć lat, ale zawsze w Krakowie. Kolejne spotkania gromadzą coraz większą liczbę uczestników, czym potwierdzają rosnące zainteresowanie badaczy, nie tylko z Europy, dziejami ziem polskich. Podczas II Kongresu w 2012 roku z referatami wystąpiło 230 referentów z 30 krajów, natomiast w otwartym dziś III Kongresie, którego przewodnim tematem jest „Dawna Rzeczpospolita: Historia – Pamięć – Dziedzictwo”, przewiduje się udział około 600 badaczy (nie tylko historyków), którzy obradować będą w specjalnych sekcjach tematycznych, podzielonych na szereg paneli. Przedmiotem obrad będą nie tylko dzieje wspólnego państwa polsko-litewskiego, ale też kwestia dziedzictwa Dawnej Rzeczypospolitej, jego obecność w świadomości narodów, zamieszkujących jej terytorium: Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Polaków, Rosjan, Ukraińców, Żydów. Moderatorami aż 11 paneli tematycznych są pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, a jedna z imprez towarzyszących, wystawa „Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej”, otwarta zostanie 12 października o godz. 18 w budynku naszego Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2.

Podczas kongresu po raz trzeci rozstrzygnie się konkurs Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem), a na zakończenie wręczona Nagroda im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego oraz Nagroda PTH im. Stanisława Herbsta”.

  III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski