Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku socjologia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prezydium PKA stwierdziło, że Uczelnia „spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku socjologia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej”.

Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.