W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja naukowa pt. „Krakowska prasa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” zorganizowana przez Komisję Medioznawczą PAU, Komisję Środkowoeuropejską PAU, Instytut Dziennikarstwa UPJPII, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz partnerów: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Muzeum Historii Fotografii i Komisję Prasoznawczą PAN.

Celem konferencji była prezentacja stanu badań medioznawczych oraz refleksja nad procesem kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej i państwowej przed i po odzyskaniu niepodległości na łamach prasy krakowskiej, a także szerzej - ogólnopolskiej. Organizatorzy chcieli wskazać te elementy tradycji narodowej, które wpłynęły na kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości politycznej pokoleń Polaków. Podczas prezentacji i wygłaszanych referatach szczególną uwagę zwracano na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej, kulturalnej i politycznej Rzeczypospolitej przez dialog najwybitniejszych polskich publicystów, prasoznawców i medioznawców, językoznawców, filologów, literaturoznawców, historyków, politologów działaczy społecznych i kulturoznawców, którzy pisali na łamach prasy, a także w różnego typu dokumentach, drukach ulotnych, dokumentach ikonicznych (fotografiach) o drogach do niepodległości.

W ciągu dwóch dni wygłoszono ponad 30 referatów, zorganizowano wystawę Prasa dla Niepodległej, a także odbyły się owocne spotkania i dyskusje, w których wzięli udział uczestnicy konferencji, zaproszeni goście oraz studenci.

Fot. Natalia Krzywoń