W grudniu 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Polończyk z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 328 210 złotych w ramach Programu „DIALOG” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, jest realizowany w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica. Jego celem jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformatycznych (GIS) do wspierania badań w naukach humanistycznych na przykładzie wybranego zagadnienia historycznego, jakim są zrzuty cichociemnych w okresie II wojny światowej.

Od kilkunastu lat GIS wykorzystywany jest w badaniach historycznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Danii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Niemczech. W Polsce z roku na rok narzędzie to stosowane jest na coraz szerszą skalę, czemu bez wątpienia służy dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechna, obserwowana od początku XXI wieku, cyfryzacja zbiorów archiwalnych. Systemy informacji geograficznej umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie, analizę oraz udostępnianie informacji historycznych o charakterze przestrzennym. Dzięki temu narzędziu możliwa jest analiza i interpretacja archiwalnych danych geograficznych oraz badanie ich wpływu na zdarzenia i procesy historyczne.

Szczegółowy opis projektu, zakładane cele badań, a także uzyskane wyniki prezentowane będą na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Znajdą się na niej również informacje dotyczące planowanych produktów finalnych – geoportalu, kroniki internetowej (tzw. Story Map) oraz aplikacji mobilnej.

Projekt realizowany będzie do listopada 2020 r.

Program „DIALOG” jest ukierunkowany na wspieranie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w tym m.in. zmierzających do wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Strona internetowa projektu