W sieci opublikowany został kolejny numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego „Biblioteka i Edukacja”. Numer czternasty poświęcony został zbiorom bibliotek specjalistycznych.

14 numer Biblioteki i Edukacji

Od redakcji
Renata Ciesielska-Kruczek

W czternastym numerze „Biblioteki i Edukacji”, tematycznie oscylującym wokół „Zbiorów bibliotek specjalistycznych”, prezentowane teksty mają charakter zarówno ogólny, przekrojowy, jak i przedstawiają zbiory i działalność konkretnych bibliotek artystycznych, medycznych, technicznych. W artykułach autorzy uwzględnili aspekty prawne, specyfikę usług, użytkowników, personel biblioteczny, ale przede wszystkim wyjątkowe kolekcje.

Blok artykułów rozpoczyna tekst Piotra Milca, który wprowadza Państwa w typologię i akty prawne będące podstawą działania bibliotek specjalistycznych. Zagadnienia związane z rolą bibliotek więziennych w systemie penitencjarnym zostały podjęte przez Annę Wróbel. Przykład biblioteki muzealnej prezentuje artykuł „Biblioteka Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie” Magdaleny Skrejko, która opisuje rozwój na tle dziejów Muzeum oraz cenne zbiory. Liczne teksty o bibliotekach zagranicznych, ich szczególnych i wyjątkowych kolekcjach przybliżają również ich historię, rozwój księgozbioru i aktualną działalność. I tak, bibliotekom specjalnym we Francji poświęciła swoje opracowanie Maria Stachnik, która w obrębie poszczególnych typów bibliotek przedstawiła placówki, ich historię, organizację i działalność. Sławomir Sobczyk zapoznaje Czytelników z historią i zbiorami najstarszej biblioteki artystycznej w Wielkiej Brytanii – Royal Academy Library w Londynie. Natomiast Renata Ciesielska-Kruczek prezentuje zbiory bibliotek izraelskich: Biblioteki im. Younesa i Sorayi Nazarian Uniwersytetu w Hajfie oraz Biblioteki Izraelskiego Instytutu Technologii – Technion. Pragnę również zwrócić uwagę na artykuły, których autorzy są bibliotekarzami reprezentującymi dwie ukraińskie biblioteki: Naukową Bibliotekę Medyczną we Lwowie oraz Naukową Bibliotekę Architektoniczno-Budowlaną w Kijowie.

Naszych Czytelników zapewne zainteresuje tekst Marzeny Błach szczegółowo omawiający wystawy jako formę działalności edukacyjnej w bibliotece 10 Od redakcji akademickiej, formę komunikacji z czytelnikiem, poczyniony na przykładzie ekspozycji „Literacki Kraków”. Opracowana przez Ewę Piotrowską bibliografia publikacji w języku polskim za lata 2000–2018 pt. „Biblioteki i bibliotekarstwo na świecie” jest doskonałym źródłem dla wszystkich autorów podejmujących tematykę działalności współczesnych bibliotek zagranicznych.

W niniejszym numerze zamieszczamy kilka recenzji. Zagadnienia związane z czytelnictwem porusza Justyna Nartowska w tekście o intrygującym tytule „Jak to robią Szwedzi? I czy Polacy naprawdę nie chcą czytać?” Z kolei Iwona Górny poleca książkę Bożeny Karzewskiej, Nietypowi użytkownicy bibliotek oraz rekomenduje już dwudziesty tom czasopisma „Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”.

Istotne jest też podkreślenie zmian technicznych i edytorskich, które wdrożono w najnowszym numerze (przypomnę, że poprzedni numer był pierwszym, w którym wprowadzono numery identyfikacji każdego artykułu, numery DOI). Opracowany przez Barbarę Krasińską oraz Bartłomieja Siedlarza nowy projekt wprowadza identyfikację wizualną, logotyp oraz profesjonalny układ typograficzny. Zmiany w składzie dotyczą doboru formatu publikacji, fontu, edycji i kadrowania fotografii. Publikacja wzbogacona została o okładkę, strony tytułowe, spis treści, ciągłą numerację stron. Mimo iż czasopismo ma formę jedynie elektroniczną, zostało przygotowane w sposób umożliwiający wydanie go drukiem (w formie tradycyjnej papierowej publikacji). Uaktualniona została także strona internetowa czasopisma.

Zapraszamy do lektury.