Od stycznia do maja 2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny realizuje projekt finansowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego celem jest przeprowadzenie badań i analiz ukierunkowanych na opracowanie długofalowych założeń planu rozwoju Uczelni w zakresie:

  • poprawy jakości i zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności prowadzonych badań naukowych,
  • podniesienia jakości kształcenia na I i II stopniu studiów i w planowanych szkołach doktorskich,
  • wprowadzenia projakościowych, nowoczesnych i elastycznych rozwiązań organizacyjnych służących ułatwieniu współpracy międzynarodowej z najlepszymi ośrodkami naukowymi oraz rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Projektem kieruje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Mariusz Wołos.

ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego logo