25 lutego 2019 r. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego powołał Radę Uczelni.

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.


W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe,
 • składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

Skład osobowy Rady Uczelni