Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dla dyrektorów instytutów, jednostek organizujących kształcenie oraz nauczycieli akademickich, a także dla studentów, słuchaczy i doktorantów.

 

Wytyczne dla studentów/słuchaczy i doktorantów

  1. Studenci (słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów) i doktoranci uczestniczący w zajęciach realizowanych w budynkach UP są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS, w tym zasłaniania ust i nosa, prawidłowego noszenia maseczek jedno lub wielokrotnego użytku lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, biur obsługi/sekretariatów i przed wejściem do sal, w których odbywają się zajęcia.
  2. Studenci mają obowiązek osłaniania ust i nosa w częściach wspólnych Uczelni tj. korytarzach, holach, klatkach schodowych, bibliotekach, czytelniach, toaletach itp. O konieczności zakładania maseczek w trakcie zajęć dydaktycznych przez studentów/doktorantów i nauczyciela akademickiego, w sytuacji, gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu, informuje prowadzący zajęcia.
  3. Studenci powinni pozostać w domu nie tylko w przypadku obowiązkowej kwarantanny i choroby, ale także podejrzenia choroby (gorączka, kaszel, ból mięśni i inne) lub opieki nad chorym członkiem rodziny. Nieobecność na zajęciach musi zostać odrobiona.
  4. Jeżeli student z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w zajęciach winien ustalić z prowadzącym formę odrobienia tych zajęć.
  5. Zaleca się, by z wind korzystały wyłącznie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.
  6. Zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy w sekretariatach instytutów, Centrum Obsługi Studenta i innych jednostkach Uczelni załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie bez konieczności wizyt osobistych.
  7. Student wymagający wsparcia tłumacza języka migowego ma obowiązek poinformować prowadzącego zajęcia o konieczności dodania do grupy konta migowy@up.krakow.pl na platformie Microsoft Teams. Zapewni to synchroniczne wsparcie tłumacza języka migowego zapewnianego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
  8. Studenci wymagający dostosowania materiałów dydaktycznych, które nie są zaadaptowane do odpowiedniego formatu lub są nieczytelne dla programów czytających mogą je przesłać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednostka dostosuje plik do wskazanego formatu (PDF, DOC).
  9. Studenci, którzy ze względu na pandemię lub sytuację rodzinną, zdrowotną, nie mogą poradzić sobie z obciążeniem psychicznym, mają możliwość skorzystania z konsultacji psychologa i asystentów zdrowienia w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w dogodnej dla siebie formie (on-line lub osobiście), po uprzednim umówieniu się.

 

Więcej dyrektyw dotyczących zasad organizacji i odbywania zajęć dydaktycznych w okresie epidemii COVID-19 znajduje się w Zarządzeniu Nr RD/Z.0201-8/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.