Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 1. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:

         Z zakresu filologii polskiej i filologii obcych:
  • językoznawstwo historyczne i współczesne,
  • językoznawstwo normatywne,
  • lingwistyka kulturowa,
  • pragmalingwistyka,
  • socjolingwistyka,
  • psycholingwistyka,
  • teolingwistyka,
  • mediolingwistyka,
  • onomastyka w synchronii i diachronii,
  • dydaktyka języka polskiego,
  • nauczanie języka polskiego jako obcego,
  • językoznawstwo konfrontatywne,
  • przekładoznawstwo,
  • translodydaktyka,
  • glottodydaktyka,
  • lingwistyka tekstów specjalistycznych (np. legilingwistyka),
  • analiza dyskursu.

   Z zakresu logopedii:
  • teoria i praktyka zaburzeń mowy,
  • teoria i praktyka kompetencji lingwistycznej w normie i zaburzeniach,
  • diagnoza i terapia rozwoju językowego dziecka,
  • nabywanie i rozpad systemu językowego,
  • dwu- i wielojęzyczność,
  • lingwistyczne badania eksperymentalne,
  • psycholingwistyka,
  • neurolingwistyka.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy zgłaszany przez kandydata, który może być w przyszłości tematem jego pracy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tysięcy oraz nie większą, niż 20 tysięcy znaków (ze spacjami). Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów, specjalizujących się w problematyce, której dotyczy zgłaszany projekt badawczy. Maksymalna ocena projektu badawczego to 15 pkt. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie problematyki badawczej (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego – bez prezentacji multimedialnej (0–5 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia swojego projektu: celu badań, wybranej metodologii (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
   • ogólna wiedza z zakresu danej dyscypliny (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus, autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej w recenzowanym wydawnictwie (0–2 pkt.),
   • publikacja w czasopiśmie z listy MNiSW, nieindeksowanym w bazie Scopus (0–1 pkt.),
   • aktywna praca w kole naukowym (0–1 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym lub ogólnokrajowym z wygłoszonym referatem (0–1 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7dni (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji wydruk.