Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 1. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących obszarów badawczych:
  • literatura polska,
  • literatura anglojęzyczna,
  • literatura rosyjskojęzyczna,
  • literatura hiszpańskojęzyczna,
  • literatura włoskojęzyczna,
  • literatura francuskojęzyczna,
  • literatura niemieckojęzyczna,
  • teoria literatury,
  • dydaktyka literatury,
  • komparatystyka literacka,
  • antropologia literatury,
  • przekład literacki,
  • teatr,
  • literatura w ujęciach kontekstowych i interdyscyplinarnych.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość pomiędzy 7 tysięcy a 10 tysięcy znaków ze spacjami. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących dyscyplinę naukową, w której oferowany jest projekt badawczy. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwość realizacji oraz zasadność proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub, za zgodą przewodniczącego komisji, w języku angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego – bez prezentacji multimedialnej (0–4 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu: przesłanek, celu badań, wybranej metodologii (0–4 pkt.),
   • świadomość społeczno-etycznego wymiaru proponowanego projektu (0–4 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–4 pkt.),
   • ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny (0–4 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej i innej z ostatnich 5 lat (0–7 pkt.):
   • recenzowana publikacja naukowa w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus/Web of Science (0–2 pkt.),
   • recenzowana publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w wydawnictwie uwzględnionym w wykazach MNiSW (0–1 pkt.),
   • aktywna praca w kole naukowym (0–1 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym lub ogólnokrajowym z wygłoszonym referatem (0–1 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7 dni (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe, znacząca działalność translatorska, znacząca działalność w zakresie popularyzacji literatury, sztuki lub nauki (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji – wydruków. Na życzenie przewodniczącego komisji należy okazać oryginały zaświadczeń i publikacji.