Limit: 1 osoba

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 1. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć wybranych zagadnień z zakresu:
  • pedagogiki ogólnej,
  • pedagogiki społecznej,
  • pedagogiki porównawczej,
  • pedagogiki rodziny,
  • pedagogiki medialnej,
  • pedagogiki przedszkolnej i szkolnej,
  • pedagogiki specjalnej,
  • andragogiki,
  • dydaktyki ogólnej i szczegółowej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tys. oraz nie większą niż 20 tys. znaków bez spacji. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących pedagogikę. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z pedagogiki Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego na tle stanu badań z pedagogiki (0–5 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu badawczego: celu badań, wybranej metodologii) oraz świadomość jego etycznych i społecznych uwarunkowań (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego w zakresie pedagogiki (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus/Web of Science (0–2 pkt.),
   • autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w recenzowanym wydawnictwie lub publikacja w czasopiśmie uwzględnianym w parametryzacji (0–1 pkt.),
   • praca w kole naukowym (0–1 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym z wygłoszonym referatem (0–1 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7dni (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń w przypadku powyższych, ocenianych form aktywności naukowej.