Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 1.  Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równoważnego z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.
 2. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących pól badawczych:
  • teoria i socjologia polityki, metodologia nauk o polityce,
  • filozofia i myśl polityczna,
  • ruchy i doktryny polityczne,
  • państwa i systemy polityczne,
  • partie polityczne i ruchy społeczne,
  • studia obszarowe,
  • stosunki międzynarodowe,
  • administracja i samorząd terytorialny,
  • polityki publiczne,
  • zachowania polityczne i kultura polityczna; społeczeństwo obywatelskie,
  • dyskurs publiczny i polityczny, marketing polityczny, edukacja obywatelska.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tysięcy oraz nie większą niż 18 tysięcy znaków bez spacji. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących dyscyplinę naukową, w której oferowany jest projekt badawczy. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim (w sytuacjach szczególnych, wyłącznie za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego (0–5 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu (przesłanek, celu badań, wybranej metodologii, oryginalności rozwiązania problemu badawczego) (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
   • ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej z ostatnich 5 lat (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w wydawnictwie uwzględnionym w wykazie MNiSW (0–2 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym z wygłoszonym referatem (0–2 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7 dni (0–1 pkt.),
   • wybitne osiągnięcia w pracy w kole naukowym lub projekty naukowe zrealizowane w ramach działalności zawodowej (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń w przypadku publikacji wydruk.