Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 1.  Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich ma dotyczyć następujących zagadnień:
  • sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki,
  • zagadnień interdyscyplinarnych.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt artystyczno-badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i powinien zawierać dokumentacje wizualną. Projekt ocenia komisja rekrutacyjna dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego członka komisji w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu projektu artystyczno-badawczego (0–6 pkt.),
   • proponowana metodologia artystyczna (0–3pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–4 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu artystyczno-badawczego (0–2 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie wiedzy i zainteresowań kandydata z zakresu sztuki i kultury w oparciu o złożony projekt artystyczno-badawczy oraz wiedzę ogólną z danej dyscypliny. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu artystyczno-badawczego (0–5 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu oraz świadomość jego etycznych
    i społecznych uwarunkowań (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji z zakresu sztuki (0–5 pkt.),
   • ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności artystyczno- badawczej z ostatnich 5 lat (0–7 pkt.):
   • wystawy indywidualne i zbiorowe (0–3 pkt.),
   • udział w projektach krajowych i międzynarodowych (0–1 pkt.),
   • nagrody i wyróżnienia (0–1 pkt.),
   • praca w kole naukowym (0–1 pkt.),
   • uzyskanie stypendiów m. in. ministerialnych (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń.