Poniższy regulamin studiów obowiązuje od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.
 
 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2017 Rektora z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów.
 
Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 
Dokument zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.
 

Spis treści

 1. Przepisy ogólne
 2. Organizacja studiów
  1. Zasady ogólne
  2. Studia według indywidualnych programów
  3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów
  4. Sposób dostosowania organizacji studiów i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymioraz nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności a będących w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia
  5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów
  6. Przeniesienia 
 3. Prawa i obowiązki studenta
 4. Zaliczenia i egzaminy
  1. Zaliczenie kursu
  2. Egzaminy
  3. Praktyki zawodowe
  4. Zaliczenie semestru (roku). Wpis warunkowy i powtarzanie semestru (roku)
  5. Skreślenie z listy studentów
  6. Wznowienie studiów
 5. Urlopy
 6. Nagrody i kary
 7. Praca dyplomowa
 8. Egzamin dyplomowy
 9. Absolwenci i dyplomy
 10. Przepisy końcowe

Załącznik – tekst ślubowania

 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.

 

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia wyższe w Uczelni, zwane dalej studiami, prowadzone są na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów.
 2. Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
 3. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS.
 4. Kierunek studiów jest prowadzony przez Uczelnię, może być także prowadzony wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 5. W Uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzydziedzinowe. Studenci tych studiów podlegają także zapisom niniejszego regulaminu.
 6. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest rektor.
 7. Studia są prowadzone w formie:
  1. studiów stacjonarnych, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
  2. studiów niestacjonarnych wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których mniej niż połowa punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.
 8. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów.
 9. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
 10. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
 11. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

 

 

§ 2

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,
  4. kształceniem na studiach w języku obcym, z wyłączeniem studiów na filologiach obcych,
  5. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (również na filologiach obcych).
 2. Uczelnia pobiera też inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, jeśli stanowi on formę dokumentowania przebiegu studiów oraz duplikatów tych dokumentów, wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
 3. Uczelnia pobiera również opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
 4. Wysokość wszelkich związanych ze studiowaniem opłat określa rektor.
 5. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania – w całości lub w części – z opłat reguluje uchwała senatu Uczelni.
 6. Uczelnia może zawrzeć ze studentem umowę w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych i obowiązku uiszczania opłat za te usługi, bądź też poprzestać na jednostronnym zobowiązaniu studenta do ich uiszczania w sytuacjach pojawienia się po jego stronie obowiązku ich poniesienia.

 

 

§ 3

 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta dopiero z chwilą złożenia ślubowania.
 2. Po rozpoczęciu studiów student otrzymuje legitymację studencką, poświadczającą jego status.
 3. Studenci mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 4. Legitymacja stanowi własność studenta.
 5. Indeks jest prowadzony w formie elektronicznej.

 

 

§ 4

 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
  1. przewodniczącego,
  2. organ uchwałodawczy.
 3. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni oraz do kolegium elektorów.
 4. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

 

 

II. Organizacja studiów

II.1. Zasady ogólne

§ 5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizację roku akademickiego ustala rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, i ogłasza ją do 30 kwietnia roku, w którym dany rok akademicki się rozpoczyna.
 3. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestralna i obejmuje dwa semestry.
 4. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w Uczelni studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. W szczególnym przypadku rektor może dla danego kierunku bądź poziomu studiów ustalić inny termin rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 5. Organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów ustala (z udziałem przedstawicieli samorządu studentów) dyrektor jednostki badawczo-dydaktycznej realizującej kształcenie na danym kierunku (zwany dalej dyrektorem instytutu), z uwzględnieniem ust. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych ustalana jest w sposób zapewniający ich realizację w pełnym wymiarze przewidzianym w programie studiów dla danego semestru.
 6. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia przed rozpoczęciem semestru.
 7. Terminy zjazdów w danym roku akademickim są podawane do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych na pierwszych zajęciach.
 8. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych, które nie podlegają obowiązkowi odbycia w innych terminach .

 

 

§ 6

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych dalej łącznie programami studiów, opracowanych przez rady instytutów i zatwierdzonych przez Senat Uniwersytetu, a zawierających opis efektów uczenia się zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji jak też opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów.
 2. Opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji przyjętych dla kierunku efektów uczenia się dzielony jest na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 3. Wchodzącym w zakres programu studiów kursom oraz praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS na podstawie przeprowadzonego bilansu wkładu pracy studenta.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych danemu kursowi (praktyce), jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Zaliczenie kursu (praktyki) następuje w drodze sprawdzenia efektów uczenia się.
 5. Suma punktów ECTS przyporządkowanych kursom i praktykom dla danego roku wynosi nominalnie 60, zaś w danym semestrze i w konkretnym planie studiów 30. Liczba punktów ECTS dla nieparzystego, ostatniego semestru studiów wynosi 30, z zastrzeżeniem zapisu § 1 ust. 9.
 6. Instytuty realizujące kształcenie na danym kierunku publikują na swoich stronach internetowych obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów oraz informacje o programach kursów i praktyk, zasadach ich realizacji oraz formach sprawdzania efektów uczenia się dla wszystkich cykli i form kształcenia.
 7. Na stronie internetowej instytutów publikowane są wymagania programowe, w tym w szczególności efekty uczenia się dla prowadzonych kierunków studiów.
 8. Na wniosek dyrektora instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku, zatwierdzony przez radę instytutu, zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Zakres i warunki prowadzenia zajęć w języku obcym ustala dyrektor instytutu.
 9. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.

 

 

§ 7

 1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat studiów.
 2. Dla studentów rozpoczynających studia opiekuna roku powołuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego i określa zakres obowiązków opiekuna roku.
 3. Na wniosek studentów dyrektor instytutu może zmienić opiekuna roku.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji studiów, w tym w szczególności harmonogramów zajęć, podejmowane są z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego.
 5. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zakresem działalności.
 6. Sposób dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, dla poszczególnych studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności określony został w § 13 niniejszego regulaminu.

 

 

II.2. Studia według indywidualnych programów

§ 8

 1. Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia/jednolitych magisterskich lub I semestr II stopnia i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku.
 2. Zgodę – na wniosek zainteresowanego studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, zaopiniowany przez radę instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku –może wydać dyrektor instytutu.
 3. Dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku studiów, powołuje – spośród nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego – opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów.
 4. Indywidualny program studiów powinien zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się zatwierdzonych dla kierunku oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.

 

 

§ 9

 1. Indywidualny program studiów podlega zatwierdzeniu radę instytutu.
 2. Organizację indywidualnego programu studiów (w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych) – w ramach organizacji roku akademickiego – ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dyrektor instytutu.
 3. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej, niż przewiduje program studiów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 i 8.
 4. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów.

 

 

II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów

§ 10

 1. Student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może uzyskać zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidualnej organizacji.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez prowadzących w danym semestrze indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów, w ramach określonej organizacji roku.
 3. Zgodę na realizację studiów według indywidualnej organizacji może wydać dyrektor instytutu na szczególnie uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, z uwzględnieniem przepisu art. 85 ust. 2 ustawy.
 4. Według indywidualnej organizacji studiów, mogą być prowadzone studia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, bez konieczności składania przez studentów wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Czas trwania studiów, o których mowa w ust. 4, może zostać odpowiednio skrócony bądź wydłużony, pod warunkiem realizacji wszystkich założonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

 

 

§ 11

 1. Student, przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zostaje wpisany na semestr studiów określony przez dyrektora instytutu, a wskazany przez właściwą komisję ds. certyfikacji.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora.
 3. Indywidulny plan studiów podlega zatwierdzeniu przez radę instytutu.

 

 

§ 12

 1. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji czy indywidualnego planu studiów nie zwalnia studenta z obowiązku wykazania, że osiągnął wszystkie założone dla programu studiów efekty uczenia się i uzyskania przypisanej programem studiów na danym poziomie kwalifikacji liczby punktów ECTS.
 2. Indywidualną organizację studiów (w tym: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów) student ustala z prowadzącymi poszczególne kursy. Ustalenia te, jak i indywidualne terminy odbywania praktyk zawodowych, zatwierdza dyrektor instytutu.

 

 

II.4. Sposób dostosowania i organizacji studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego
do szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością oraz nie posiadających orzeczenia
o niepełnosprawności, a będących w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia

§ 13

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby, nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, a których stan zdrowia utrudnia realizowanie procesu dydaktycznego, mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Rejestracja w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego (dla osób z pogarszającym się stanem zdrowia).
 3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego oraz osoby pomagające studentom niepełnosprawnym wyznaczone przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Wniosek w tej sprawie należy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 4. Student, gdy jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia, może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 5. Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na dany semestr, dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 31 niniejszego regulaminu.
 6. Student z niepełnosprawnością ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania fizycznego organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w porozumieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.
 7. Studentowi z niepełnosprawnością i w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie lektoratów organizuje, na wniosek studenta, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Centrum Języków Obcych UP.
 8. Student będący osobą niepełnosprawną lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia może, na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. Dotyczą one:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne itp.;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszego regulaminu;
  5. możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed zajęciami (np. prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Wypracowane formy wsparcia obowiązują dla studentów z niepełnosprawnością na okres całego roku akademickiego, a dla osób z pogorszeniem stanu zdrowia na okres semestru z możliwością przedłużenia.
 10. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność lub pogorszenie stanu zdrowia student nie był w stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dyrektora instytutu o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor instytutu może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dyrektor instytutu po uzyskaniu opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.
 11. W celu zagwarantowania poufności informacji dotyczących zdrowia i w celu poszanowania prywatności studentów będących osobami z niepełnosprawnością i w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, jedynym miejscem, w którym gromadzone są informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia studenta, jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym, w przypadku, gdy student będący osobą z niepełnosprawnością lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia składa wniosek w indywidulanej sprawie, organ uczelni, chcąc uzyskać informacje o sytuacji studenta, musi zwrócić się bezpośrednio do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

II.5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 14

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 2. Wniosek ucznia o uczestniczenie w wybranych zajęciach wraz z rekomendacją dyrektora winien zostać złożony do dyrektora instytutu, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję. W przypadku uczniów niepełnoletnich do wniosku musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę dyrektora instytutu na uczestniczenie w wybranych zajęciach, mają prawo do korzystania z wyposażenia dydaktycznego i infrastruktury Uczelni na takich samych zasadach, jak studenci, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczeń musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczeń uczestniczący w zajęciach uczelnianych uzyskuje zaliczenie na zasadach obowiązujących studentów, a określonych w niniejszym regulaminie. Uczelnia rejestruje osiągnięcia ucznia na specjalnej karcie zaliczeń.
 6. Uczniowie, którzy po uzyskaniu matury, podjęli studia na kierunku, w ramach którego brali udział w zajęciach i uzyskali zaliczenie tych zajęć przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z wymogu uczęszczania na zajęcia, jeśli obowiązujące wówczas efekty uczenia się nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej wersji. Decyzja o zwolnieniu należy do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.
 7. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów na innym kierunku zaliczenie zajęć przez prowadzącego bez wymogu uczestnictwa w nich jest możliwe pod warunkiem wystarczającej zgodności efektów uczenia się.

 

 

II.6. Przeniesienia

§ 15

 1. Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod warunkiem porównywalności efektów uczenia się i kryteriów przyjęć na studia w obu uczelniach, po zaliczeniu przynajmniej I semestru w uczelni macierzystej.
 2. Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku, określając semestr dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych.
 3. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełni wszystkie obowiązki względem uczelni macierzystej.

 

 

§ 16

 1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni, w miarę wolnych miejsc i przy porównywalności kryteriów przyjęć na studia oraz porównywalności efektów uczenia się. Warunkiem przeniesienia jest zaliczenie w uczelni przynajmniej I semestru studiów. Decyzję o przyjęciu studenta na nowo wybrany kierunek podejmuje dyrektor instytutu właściwego dla nowo wybranego kierunku, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, z którego student się przenosi.
 2. Warunkiem przeniesienia jest uznanie dotychczas osiągniętych efektów kształcenia i uzyskanych punktów ECTS.
 3. Student może przenieść się ze specjalności na danym kierunku studiów na inną specjalność na tym kierunku, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje dyrektor instytutu.
 4. Jeżeli to konieczne, dyrektor instytutu wskazuje kursy niezbędne do uzupełnienia.
 5. Dyrektor instytutu wydając zgodę w przypadkach, o których mowa powyżej, określa semestr studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania różnic programowych.

 

 

§ 17

W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne – i odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dyrektor instytutu.

 

 

§ 18

 1. Student może podjąć kolejny kierunek studiów wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kolejnym kierunku studiów, student określa, który z nich jest pierwszym. Student jest zobowiązany poinformować na piśmie dyrektorów instytutów wszystkich kierunków studiów, na których studiuje, o dokonanym wyborze pierwszego i kolejnych kierunków studiów.
 2. Student może podjąć dodatkową (drugą) specjalność w ramach studiowanego kierunku studiów wyłącznie za zgodą dyrektora instytutu, który określa szczegółowe zasady jej realizacji. Podjęcie dodatkowej specjalności nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania studiów w ramach studiowanego kierunku studiów.
 3. Realizacja zajęć w ramach dodatkowej specjalności traktowana jest jako korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, za które Uczelnia pobiera opłaty.

 

 

III. Prawa i obowiązki studenta

§ 19

 1. Student ma prawo do:
  1. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  2. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  3. zgłaszania władzom instytutu i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
  4. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;
  6. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;
  7. uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu;
  8. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;
  9. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich;
  10. pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  11. nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów.
  12. Student ma prawo do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją.
 2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

 

 

§ 20

 1. Student jest zobowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności jest obowiązany do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;
  2. zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów uczenia się;
  3. przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego zgodnie z zasadami określonymi w ust 2;
  4. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;
  5. zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów, przewidzianych programem studiów;
  6. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  7. niezwłocznego zawiadomienia jednostki właściwej do spraw obsługi studenta w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;
  8. niezwłocznego zawiadamiania jednostki właściwej do spraw obsługi studenta o zmianie:
   1. nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail),
   2. warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
  9. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  10. przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;
  11. dbania o dobre imię Uczelni;
  12. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach zajęć dydaktycznych.
 3. Student, będąc pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej, jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w życiu Uczelni, w tym w szczególności jest zobowiązany do udziału w imprezach organizowanych w Uczelni, takich jak uroczysta inauguracja roku akademickiego i Święto Uczelni.

 

 

IV. Zaliczenia i egzaminy

IV.1. Zaliczenie kursu

§ 21

 1. Okresem rozliczeniowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr.
 2. Student może zaliczyć dany kurs i uzyskać przypisane mu punkty ECTS wyłącznie po sprawdzeniu, że osiągnął założone dla tego kursu efekty uczenia się.
 3. Formy sprawdzania poziomu osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się oraz zasady ustalania oceny z kursu są elementami programu studiów udostępnianymi studentom na stronach instytutów, w dokumencie zawierającym szczegółową charakterystykę kursu, zwanym kartą kursu. 
 4. Zaliczenie kursu obejmuje zaliczenie wszystkich przewidzianych dla niego form zajęć dydaktycznych, zgodnie z warunkami określonymi w karcie kursu, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 5. Zaliczenia zajęć prowadzonych w określonej formie dokonuje prowadzący te zajęcia, chyba że prowadzący dany kurs (prowadzący wykład), za zgodą dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku, ustali inaczej. Jeżeli zajęcia prowadzone są dla danej grupy ćwiczeniowej przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 6. Student może zaliczyć dany kurs w terminie wcześniejszym, po uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym ten kurs.
 7. Student może mieć w jednym dniu tylko jeden egzamin, z zastrzeżeniem zapisów ust. 8.
 8. Harmonogram egzaminów, w ramach organizacji roku akademickiego, ustala dyrektor instytutu realizującego dany kierunek.
 9. W przypadku niezaliczenia studentowi danej formy zajęć przez prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, student może odwołać się, składając w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyniku umotywowany wniosek do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku. Dyrektor instytutu może w tym przypadku zarządzić zaliczenie komisyjne.
 10. Do zaliczenia komisyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 25.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz egzaminów komisyjnych rozstrzyga dyrektor instytutu.

 

 

§ 22

 1. Student może za zgodą dyrektora instytutu zaliczyć niektóre kursy (w tym również praktyki) w innej szkole wyższej (w kraju lub za granicą), w której funkcjonuje system ECTS (dotyczy to również programu MOST).
 2. Dyrektor instytutu wyraża zgodę na zaliczenie wybranych kursów w innej szkole wyższej realizującej program kształcenia dla danego kierunku poprzez ustalenie warunków w tzw. „Porozumieniu o programie zajęć”.
 3. Podstawą uznania studentowi kursów zrealizowanych w innej uczelni jest wywiązanie się przez niego z warunków określonych w podpisanym „Porozumieniu o programie zajęć”.
 4. Zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 3, dokonuje dyrektor instytutu.

 

 

IV.2. Egzaminy

§ 23

 1. Egzamin jest sprawdzeniem osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, założonych w programie studiów dla jednego lub więcej kursów. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej, bądź przy zastosowaniu wszystkich tych form.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący w ramach danego kursu wykłady informuje studentów o programie kursu, zakresie literatury przedmiotu oraz zasadach zaliczania poszczególnych form zajęć i wymaganiach egzaminacyjnych.
 3. Egzamin z kursu, dla którego w programie studiów nie przewidziano wykładów, przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. W wyjątkowych przypadkach dyrektor instytutu może wyznaczyć do przeprowadzenia egzaminu z danego kursu na danym roku studiów nauczyciela akademickiego, który prowadzi ten sam lub pokrewny kurs.
 5. Do egzaminu z kursu, dla którego program studiów przewiduje ćwiczenia, student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli ćwiczenia występują w kilku formach zajęć – po uzyskaniu zaliczenia z wszystkich tych zajęć. Brak zaliczenia oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie podstawowym (I terminie).
 6. Nieuzyskanie zaliczenia z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu w II terminie oznacza brak zaliczenia danego kursu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 7. Utrata prawa do zdawania egzaminu w danym trybie jest równoznaczna z umieszczeniem w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3 sformułowania: „brak oceny”.
 8. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie przez studenta winno nastąpić do 3 dni roboczych od daty egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dyrektor instytutu wyznaczając jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 9. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie na egzamin skutkuje umieszczeniem zapisu „brak oceny” w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3, co oznacza utratę możliwości składania egzaminu w I terminie.
 10. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony przez prowadzącego kurs z udziału w niektórych zajęciach wchodzących w zakres realizowanych prac badawczych.
 11. W przypadku uzyskania z egzaminu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego (w II terminie).

 

 

§ 24

 1. W Uczelni stosuje się następujące oceny i ich oznaczenia liczbowe, a także odpowiedniki w języku angielskim oraz według skali ocen ECTS:

  bardzo dobry 5,0 very good A – excellent
  plus dobry 4,5 good plus B – very good
  dobry 4,0 good C – good
  plus dostateczny 3,5 satisfactory plus D – satisfactory
  dostateczny 3,0 satisfactory E – acceptable
  niedostateczny 2,0 unsatisfactory F – failed

   

 2. Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, oznaczającą brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu.
 3. Oceny z wszystkich egzaminów, praktyk oraz kursów kończących się zaliczeniem z oceną umieszczane są w protokole egzaminacyjnym i systemie komputerowym oraz wliczane są do średniej ocen ze studiów.
 4. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie procedury uznania efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnym i nieformalnym, na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Zaliczenie kursu w procedurze uznania efektów uczenia się dokonywane jest przez dyrektora instytutu.
 6. Jeżeli zaliczenie dotyczyło kursu kończącego się zgodnie z planem studiów oceną, zamiast oceny do protokołu wpisuje się: „zaliczono”.

  

 

§ 25

 1. Student, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, ma prawo w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyniku złożyć do dyrektora instytutu umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
 2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez studenta, dyrektor instytutu wyznacza termin egzaminu komisyjnego.
 3. Dyrektor instytutu może zarządzić egzamin komisyjny stosownie do złożonego wniosku.
 4. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem studiów, dyrektor instytutu może ustalić inną formę tego egzaminu.
 5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący, którym może być dyrektor instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku lub jego zastępca,
  2. nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący studenta,
  3. specjalista z zakresu danego kursu lub kursu pokrewnego.
 6. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
 7. Na wniosek studenta dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na uczestnictwo (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie komisyjnym: opiekuna roku, specjalisty z zakresu kursu, wskazanego przez studenta lub przedstawiciela samorządu studenckiego.

 

 

IV.3. Praktyki zawodowe

§ 26

 1. Praktyki zawodowe, jeśli są przewidziane w programach studiów, stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki wyznaczony na opiekuna dydaktycznego praktyki lub kierownik praktyki z danego zakresu.
 3. Zasady i tryb organizacji i odbywania praktyk określa zarządzenie rektora.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące odbywania praktyk zawodowych – uchwala rada jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

 

 

IV.4. Zaliczenie semestru
Wpis warunkowy i powtarzanie semestru

§ 27

 1. Zasady zaliczenia semestru oparte są na systemie ECTS.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na semestr następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów uczenia się i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów, w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 3. Studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich, który nie zaliczył semestru, dyrektor instytutu skreśla z listy studentów.
 4. W odniesieniu do studenta, który nie zaliczył semestru studiów, poza przypadkiem określonym w ust. 3, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe związane z powtarzaniem kursów na semestr następny, z uwzględnieniem zapisów ust. 5,
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów.
 5. O wpis warunkowy na semestr następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dyrektora, a niezaliczony kurs nie jest warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym do podjęcia kursów na semestrze/roku wyższym) z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 7 niniejszego paragrafu. Student powtarzający niezaliczony kurs jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.
 6. Zarządzenie dyrektora instytutu dotyczące limitu niedoborów punktowych na wszystkich prowadzonych przez instytut studiach ogłaszane jest na początku każdego roku.
 7. Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów kursów (braku jakichkolwiek zaległości w nauce) i zdaniu egzaminu dyplomowego.

 

 

§ 28

 1. Dyrektor instytutu realizującego program kształcenia na danym kierunku, określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok (semestr) studiów różnic programowych wynikających ze zmian w założonych efektach uczenia się dla danego kursu.
 2. Dyrektor instytutu, może zezwolić studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych kursów na wyższym semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
 3. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu wymaganiami.
 5. Student może uzyskać zgodę na jednokrotne powtarzanie semestru/roku w toku studiów, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 3. Zgodę może wydać dyrektor instytutu.
 6. Student powtarzający semestr/rok studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.

 

 

IV.5. Skreślenie z listy studentów

§ 29

 1. Dyrektor instytutu skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności – do miesiąca – związanych organizacyjnie – z tokiem i etapem studiów, w szczególności bez usprawiedliwienia nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne);
  2. rezygnacji ze studiów, z uwzględnieniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
  4. niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego;
  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dyrektor instytutu może skreślić studenta z listy studentów również w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, w tym nieosiągania przez studenta efektów uczenia się określonych w kartach kursów;
  2.  stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach (przez co rozumie się ponad 30% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze na zajęciach z danego kursu);
  3. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
  4. niewniesienia w wyznaczonym terminie wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy za pośrednictwem dyrektora instytutu do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Student, który rezygnuje ze studiów, jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.

 

 

IV.6. Wznowienie studiów

§ 30

 1. Wznowienie studiów nie przysługuje osobom skreślonym z listy studentów pierwszego roku.
 2. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów na wyższych latach studiów, może nastąpić jednokrotnie za zgodą dyrektora instytutu, który określa zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych punktów ECTS.
 3. Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą programów studiów, są znaczne, dyrektor instytutu może:
  1. zarządzić egzamin sprawdzający,
  2. wydać zgodę na wznowienie studiów na (semestrze) niższym, niż wynika to z zapisu w dokumentacji o roku (semestrze) studiów zaliczonym przed skreśleniem,
  3. odmówić zgody na wznowienie studiów.
 4. Za egzamin sprawdzający i wyrównywanie różnic programowych student uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez rektora.
 5. Student wydalony dyscyplinarnie z Uczelni traci prawo do wznowienia studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu. 
 6. Osoba, która studiowała na jednolitych studiach magisterskich i chce wznowić studia (w sytuacji gdy studia jednolite magisterskie nie są już prowadzone), może być przyjęta przez dyrektora instytutu tylko na studia pierwszego stopnia, a po ich skończeniu może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 7. Wznowienie nie jest możliwe w przypadku, gdy w uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów.

 

 

V. Urlopy

§ 31

 1. Dyrektor instytutu może udzielić studentowi urlopu od zajęć oraz urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
 2. Student może otrzymać urlop w przypadku:
  1. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (urlop zdrowotny),
  2. innych ważnych okoliczności losowych (urlop okolicznościowy).
 3. Studentce w ciąży i studentom będącym rodzicami nie można odmówić zgody na:
  1. odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych;
  2. urlopów, o których mowa w ust. 1.
 4. Studenci będący rodzicami składają wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
 5. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się dla:
  1. studentki w ciąży – udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
  2. studentów będących rodzicami – udziela się na okres do 1 roku
   – z tym że, jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
 6. Studentowi pierwszego roku studiów I stopnia urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.
 7. Student, przed podjęciem zajęć po urlopie spowodowanym długotrwałą chorobą, ma obowiązek przedstawienia władzom instytutu zaświadczenia o zdolności do dalszego studiowania na wybranym kierunku, wystawionego przez odpowiedniego specjalistę.
 8. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów, ma prawo, jeden raz w czasie studiów, do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny. Urlop tego typu student może otrzymać w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru i po zaliczeniu semestru poprzedniego.
 9. Wniosek o urlop, wraz z opinią opiekuna roku, student składa do dyrektora instytutu.
 10. Udzielenie urlopu rocznego potwierdza się wpisem w dokumentacji studenta, co automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

 

§ 32

 1. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem instytutu, student może zrezygnować z udzielonego urlopu, o ile istnieje możliwość uzupełnienia powstałych zaległości.
 2. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w czasie urlopu przysługuje w przypadkach szczególnych, określonych odrębnymi przepisami.

 

 

VI. Nagrody i kary

§ 33

 1. Studentom wyróżniającym się wynikami w nauce, sporcie lub innymi szczególnymi osiągnięciami mogą być przyznane:
  1. stypendia właściwego ministra,
  2. nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
  3. nagrody rektora (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  4. medal Uczelni.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium ministra, nagród wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nagród, wyróżnień i medalu wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 określają odrębne przepisy.
 3. Absolwentowi, który przedstawił wyróżniającą się pracę dyplomową, rektor może przyznać nagrodę lub list gratulacyjny.
 4. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 podlegają opiniowaniu przez samorząd studentów.

 

 

§ 34

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, w tym zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
 2. Decyzję o przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego albo do sądu koleżeńskiego podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu i samorządu studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji władz Uczelni spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, w trybie określonym w statucie.
 6. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
 7. Ukarany przez rektora karą upomnienia student może, w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub do sądu koleżeńskiego. W takim przypadku komisja dyscyplinarna bądź sąd koleżeński mogą uniewinnić studenta lub podtrzymać karę upomnienia.
 8. Tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu niegodnego, w tym czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego elementu cudzej pracy, oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 9. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.

 

 

VII. Praca dyplomowa

§ 35

 1. W zależności od typu i kierunku studiów student przygotowuje pracę licencjacką/inżynierską (w obu przypadkach, gdy tak zakłada program studiów) lub magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową. Na kierunkach artystycznych praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej.
 2. Praca dyplomowa na profilu praktycznym, podobnie jak praca inżynierska, powinna mieć charakter aplikacyjny, badawczy, projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii.
 3. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego jej promotorem, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Na kierunkach artystycznych dopuszcza się wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dwóch promotorów.
 4. Rada instytutu właściwa dla danego kierunku studiów może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową i prowadzenie seminariów dyplomowych nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora.
 5. Rada instytutu może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową osobie spoza Uczelni, jeśli spełnia ona warunki określone w ust. 2, a w szczególnym przypadku – osobie spełniającej warunki określone w ust. 3.
 6. W związku z dłuższą nieobecnością promotora pracy lub w przypadku innych ważnych okoliczności, dyrektor instytutu wyznacza nowego promotora.

 

 

§ 36

 1. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na początku ostatniego roku studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta.
 2. Student ma prawo do wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, nauczyciela akademickiego, pod którego kierunkiem będzie wykonywał pracę dyplomową, oraz tematu pracy, jak również do zaproponowania jako tematyki pracy zagadnień opracowywanych przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, zrealizowanej przez dwie osoby, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku. Zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora.
 4. Zakres tematyczny prac dyplomowych na danych studiach zatwierdza rada instytutu właściwa dla danego kierunku studiów.

 

 

§ 37

 1. Oceny pracy dyplomowej, według skali określonej w § 24 ust. 1, dokonują: promotor oraz recenzent powołany przez dyrektora instytutu właściwego dla danego kierunku studiów.
 2. Promotor ocenia również autentyczność pracy dyplomowej, w tym przy użyciu informatycznego systemu antyplagiatowego.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki lub osoba spoza Uczelni spełniająca wymogi określone w § 35, jak również osoba, która uzyskała zgodę rady instytutu.
 4. W przypadku jednej negatywnej oceny o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dyrektor instytutu, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

 

 

§ 38

 1. Student ma obowiązek złożenia w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego semestru studiów zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim organizacją, określoną decyzją rektora, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Każda praca dyplomowa przed jej złożeniem (z wyjątkiem artystycznej części pracy dyplomowej na kierunkach artystycznych) musi zostać sprawdzona w informatycznym systemie antyplagiatowym, co potwierdza dołączony do dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowny raport.
 3. Liczbę egzemplarzy wydruku oraz format zapisu elektronicznego określa zarządzenie rektora.
 4. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji. Wzór oświadczenia określa zarządzenie rektora.
 5. Część artystyczna pracy dyplomowej jest prezentowana i oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego.
 6. Dyrektor instytutu może, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, przesunąć, nie więcej niż o 1 miesiąc termin jej złożenia z powodu: długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub
  z powodu innych ważnych okoliczności losowych.
 7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, student zachowuje prawa studenta.

 

 

§ 39

 1. Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy i praktyki (w tym także seminarium), ale nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w § 38 lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lub 4, skreślony z listy studentów.
 2. Osoba wymieniona w ust. 1, skreślona z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy.
 3. Koszty opieki nad pracą, o której mowa w ust. 2, ponosi zainteresowany, w wysokości ustalonej przez rektora.

 

 

VIII. Egzamin dyplomowy

§ 40

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kursów i praktyk objętych programem danych studiów,
  2. uzyskanie przewidzianej programem studiów dla właściwego kierunku i poziomem studiów liczby punktów ECTS, pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu.
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy dyplomowej lub decyzji o dopuszczeniu do egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 4.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora instytutu, promotor (promotorzy) pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci) – przy czym przynajmniej jeden z członków komisji musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy. W szczególnych przypadkach skład komisji egzaminacyjnej może ulec zmianie.
 3. Na kierunkach artystycznych w skład komisji dodatkowo wchodzą powołani przez dyrektora instytutu członkowie komisji w ilości określonej decyzją rady instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w okresie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do dnia 31 października.
 5. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego. Warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie otwartym określa dyrektor instytutu.

 

 

§ 41

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach zakres i formę egzaminu dyplomowego określa rada instytutu.
 2. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, stosując skalę ocen określoną w § 24 ust. 1.

 

 

§ 42

 1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego przez studenta w drugim terminie dyrektor instytutu decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 3. Osoba wymieniona w ust. 2 może skorzystać z prawa, o którym mowa w § 39 ust. 2, ze skutkiem uregulowania zawartego w § 39 ust. 3.

 

 

§ 43

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny pracy dyplomowej,
  3. 25% oceny egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku gdy program studiów nie zakłada pracy dyplomowej, na ocenę końcowa składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 50% oceny egzaminu dyplomowego.
 4. Na kierunkach artystycznych na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny z części artystycznej pracy dyplomowej,
  3. 15% oceny z części teoretycznej pracy dyplomowej,
  4. 10% oceny z egzaminu dyplomowego.
 5. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady:
  do 3,20 – dostateczny (3,0)
  od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,71 do 4,20 – dobry (4)
  od 4,21 do 4,70 – plus dobry (4,5)
  od 4. 71 – bardzo dobry (5)
 6. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może wnioskować do rektora o dyplom z wyróżnieniem w przypadku średniej ocen z całego toku studiów co najmniej 4,75 oraz wyróżniającej się pracy dyplomowej (w przypadku gdy zakładał ją program studiów) i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

 

IX. Absolwenci i dyplomy

§ 44

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

 

 

X. Przepisy końcowe

§ 45

 1. Od indywidualnej decyzji administracyjnej podjętej w jego sprawie na podstawie ustawy i niniejszego regulaminu, student może złożyć do rektora wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a to w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 3. Rektor zobowiązany jest wydać decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Do powyższych przepisy K.P.A. stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 46

 1. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza, że w pracy dyplomowej student ubiegający się o tytuł zawodowy przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, rektor na wniosek dyrektora instytutu wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 2. W przypadku wydania dyplomu osobie, która dopuściła się czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor na wniosek dyrektora instytutu stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 3. Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

 

 

§ 47

 1. Regulamin studiów obowiązuje studentów i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 3. Umowy zawarte ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/19 i w latach wcześniejszych, zachowują moc.
 4. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/20 realizowane są na podstawie dotychczasowych programów kształcenia.
 5. Do dnia 30 września 2019 roku Uczelnia wydaje absolwentom dyplom na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

§ 48


Uczelnia przetwarza dane osobowe studentów i absolwentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Tekst ślubowania

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania studenckiej przysięgi – ślubuję uroczyście:

 • wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności służące dobru Ojczyzny i osobistemu doskonaleniu,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów

Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów III stopnia (doktoranckich) (PDF 3,1 MB)

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów III stopnia (doktoranckich) – plik do pobrania (PDF 239 KB)

Spis treści

I. Tworzenie studiów

 1. Studia doktoranckie są prowadzone na podstawie art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196 poz. 1169 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1480).
 2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 3. Jednostka organizacyjna Uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora może prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
 4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz inne jednostki naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie umów zawartych między tymi jednostkami.
 5. Studia doktoranckie tworzy rektor na wniosek złożony przez dziekana co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.
 6. Wniosek, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału, winien zawierać:
  1. uchwałę rady wydziału w sprawie utworzenia studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem zawierającym analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową wydziału;
  2. uchwałę rady wydziału w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich i programu studiów doktoranckich;
  3. informację o nazwie studiów, obszarze wiedzy i dyscyplinie naukowej;
  4. określenie formy studiów doktoranckich;
  5. określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
  6. proponowane warunki i tryb rekrutacji (uwzględniające ustawowy wymóg naboru w drodze postepowania konkursowego), w tym proponowany limit przyjęć;
  7. plan finansowania studiów stacjonarnych (w przypadku studiów niestacjonarnych kosztorys zawierający proponowaną wysokość opłat za studia).
 7. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia studiów doktoranckich.
 8. Wniosek w sprawie likwidacji studiów doktoranckich, zawieszenia naboru na studia, zmiany nazwy studiów, składa dziekan do rektora na 6 miesięcy przed rozpoczęciem następnego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinię rady wydziału dotyczącą wniosku;
  2. uzasadnienie wniosku.
 9. W przypadku prowadzenia wspólnych studiów przez różne jednostki organizacyjne Uczelni wniosek, o którym mowa w punkcie 5 i 8 niniejszego rozdziału, składany jest wspólnie.
 10. Zasady prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w punkcie 9 niniejszego rozdziału, i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni określa umowa/porozumienie zawarte między tymi jednostkami.

II. Rekrutacja

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki konkursu podane w uchwale rekrutacyjnej przyjętej przez senat Uczelni. Na studia doktoranckie może być przyjęta również osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Limit przyjęć na poszczególne studia doktoranckie zatwierdza senat na wniosek dziekana.
 5. Tryb i warunki rekrutacji określa senat w drodze uchwały, która musi być podana do publicznej wiadomości nie później niż 30 kwietnia danego roku.
 6. Warunki i tryb rekrutacji na studia są podawane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni.
 7. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna, której członkowie są powoływani przez dziekana na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 9. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 10. Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej działający z jej upoważnienia, którym jest kierownik studiów doktoranckich lub wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
 11. Imienną listę osób przyjętych na studia doktoranckie komisja rekrutacyjna przedkłada dziekanowi.
 12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

III. Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

 1. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dziedziny/dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 2. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony pierwszy rok studiów oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na wydziale w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów doktoranckich, który dokonuje transferu osiągnięć wraz z punktami ECTS, a także może wskazać konieczne do uzupełnienia różnice programowe z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego rozdziału.
 4. Decyzja, o której mowa w punkcie 3, w przypadku studiów środowiskowych (interdyscyplinarnych) podejmowana jest na wniosek opiekuna merytorycznego danej dyscypliny.

IV. Organizacja studiów

 1. Podstawą organizacji studiów doktoranckich jest regulamin, który uchwala senat w terminie nie krótszym niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z właściwym organem samorządu doktorantów. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu senat Uczelni i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego składu.
 3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 4. Decyzję o płatnym charakterze studiów doktoranckich niestacjonarnych, jak również o wysokości opłaty, nieprzekraczającej kosztów kształcenia, podejmuje rektor na wniosek rady wydziału.
 5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a uczestnikiem studiów doktoranckich.
 6. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia oraz warunki ewentualnego zwolnienia z opłat określa uchwała senatu.
 7. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.
 8. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża czas odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnych przepisach.
 9. Na wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć (łącznie nie dłużej niż o 1 rok) okres odbywania studiów doktoranckich (zwalniając równocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach) w następujących przypadkach, potwierdzonych odpowiednią dokumentacją:
  1. czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą;
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 10. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej niż o 2 lata.
 11. Kierownik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, wyrazić zgodę na powtarzanie przez uczestnika studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych lub może przenieść niektóre obowiązki na kolejny rok akademicki (dokonać wpisu warunkowego), pod warunkiem że decyzja taka nie przedłuży okresu trwania danych studiów ponad czas, na który zostały zaplanowane.
 12. Od decyzji kierownika studiów przysługuje doktorantowi prawo odwołania za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.
 13. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni.
 14. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
 15. W celu zaliczenia roku uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia u kierownika studiów doktoranckich następujących dokumentów:
  1. sprawozdania z realizacji prac naukowych (lub artystycznych) i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego lub promotora,
  2. indeksu i karty przebiegu studiów z wpisami wymaganymi przez program studiów,
  3. innych dokumentów wymaganych przez program studiów.
 16. W oparciu o przedłożoną przez doktoranta dokumentację kierownik studiów do dnia 30 września podejmuje decyzję o zaliczeniu roku.
 17. Dziekan rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach:
  1. oceny realizacji programu studiów oraz prowadzonych badań naukowych przez doktoranta;
  2. zaliczenia doktorantowi kolejnego roku studiów.
 18. Studia doktoranckie kończą się wraz z upływem ostatniego roku akademickiego, na który zostały zaplanowane.
 19. Kwalifikacje trzeciego stopnia nabywa się poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 20. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się reaktywacji. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów, może zostać wydane zaświadczenie o ich przebiegu.

V. Program i tok studiów

 1. Plan studiów i program kształcenia (wraz z efektami kształcenia), zwane łącznie programem studiów doktoranckich, uchwala rada wydziału w porozumieniu z samorządem doktorantów na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 2. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki.
 3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
 4. Szczegółową organizację programu studiów doktoranckich określa uchwała senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach doktoranckich.
 5. Uczestnik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich na studia według indywidualnego planu studiów, pod warunkiem że indywidualny plan studiów (zatwierdzony przez właściwą radę wydziału) zapewni możliwość osiągnięcia przez doktoranta wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla programu studiów, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału.
 6. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych nie może być mniejszy niż 30 godzin i nie większy niż 90 godzin w danym roku akademickim (z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku studiów praktyki mają wymiar 30 godzin i mogą odbywać się w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych). Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyki zawodowej doktorant przeprowadza bezpłatnie. Z obowiązku praktyk zawodowych jest zwolniony uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni.
 7. Wyniki egzaminów i zaliczenia wpisuje się do indeksu i karty przebiegu studiów. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej.
 8. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2), zaliczenie bez oceny (zal).

VI. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do:
  1. opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego – promotora. Swój program pracy naukowej może realizować w ramach indywidualnego toku uzgodnionego z opiekunem naukowym lub promotorem;
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  3. finansowania, w miarę możliwości, z budżetu Uczelni kosztów badań naukowych w zakresie i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów;
  4. wyjazdu na staże i stypendia, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora i za zgodą kierownika studiów, przy czym czas pobytu wlicza się do okresu studiów;
  5. przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  6. prowadzenia przewodu doktorskiego na koszt Uczelni, o ile doktorant w czasie trwania studiów doktoranckich otworzył przewód doktorski i przed upływem dwóch lat od daty planowanego ich zakończenia złożył zaakceptowaną przez promotora pracę doktorską. W przypadku niezłożenia pracy doktorskiej przed upływem wskazanego terminu, dziekan może wystąpić do rady wydziału z wnioskiem o zamknięcie przewodu doktorskiego;
  7. uzyskiwania świadczeń na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i w regulaminie przyznawania pomocy materialnej;
  8. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  9. zrzeszania się w samorządzie doktorantów.
 2. Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:
  1. realizowanie ustalonego programu studiów uchwalonego przez radę wydziału oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. dokonanie wyboru opiekuna naukowego najpóźniej w pierwszej połowie I roku studiów;
  3. składanie kierownikowi studiów doktoranckich corocznego sprawozdania z postępów w pracy naukowej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego, oraz indeksu w celu zaliczenia roku studiów;
  4. postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w punkcie 2 niniejszego rozdziału, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne i prawne. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje doktorantowi prawo odwołania do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 5. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego rozdziału, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 6. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uwłaczające godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów.

VII. Nadzór nad studiami doktoranckimi

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni sprawują z upoważnienia rektora prorektorzy, zgodnie z kompetencjami.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwa rada wydziału, która w szczególności:
  1. uchwala efekty kształcenia i program studiów doktoranckich;
  2. zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
  3. zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

VIII. Opieka merytoryczna

 1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego zaakceptowanego przez kierownika studiów doktoranckich.
 2. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 3. Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje funkcję promotora.
 4. Opiekunem naukowym jest pracownik wydziału, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający dorobek opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągniecia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej. Zgoda ta obejmuje cały tok studiów. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą rady wydziału – opiekunem naukowym może zostać osoba niebędąca pracownikiem wydziału.
 5. Cofnięcie zgody z przyczyn merytorycznych wymaga uzasadnienia, które może stanowić przesłankę do ewentualnego skreślenia doktoranta z listy doktorantów.
 6. Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego opiekuna naukowego, którego na wniosek uczestnika studiów doktoranckich wskazuje dotychczasowy opiekun naukowy lub kierownik studiów doktoranckich.
 7. Opiekun naukowy sprawuje opiekę merytoryczną nad doktorantem, a w szczególności:
  1. planuje, nadzoruje, opiniuje i stwierdza odbycie przez doktoranta praktyki dydaktycznej;
  2. dokonuje corocznej oceny postępów naukowych doktoranta, formułuje pisemną opinię i przedstawia ją kierownikowi studiów doktoranckich;
  3. opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów;
  4. składa do rady wydziału wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego.

IX. Kierownik studiów doktoranckich i opiekunowie studiów w danej dyscyplinie

 1. Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany przez rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród członków tej rady posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
 3. Do kompetencji kierownika studiów doktoranckich należy:
  1. organizowanie procesu realizacji programu studiów doktoranckich;
  2. dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez właściwą radę wydziału;
  3. zaliczanie doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich;
  4. koordynacja postępowania rekrutacyjnego – pełni funkcję przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
  5. sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich;
  6. dokonywanie oceny i składanie radzie wydziału corocznego sprawozdania z funkcjonowania studiów doktoranckich;
  7. wnioskowanie do rektora o powołanie opiekuna studiów doktoranckich w danej dyscyplinie;
  8. wydawanie decyzji o skreśleniu doktoranta z listy słuchaczy studiów doktoranckich, m.in. w przypadku niezrealizowania obowiązków koniecznych do zaliczenia roku;
  9. udzielanie zgody doktorantom na wyjazdy na stypendia i staże naukowe;
  10. dostosowanie, w uzgodnieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i dziekanem wydziału, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności doktorantów.
 4. W celu usprawnienia procesu dydaktycznego mogą być powoływani opiekunowie studiów w danej dyscyplinie.
 5. Opiekunów powołuje rektor na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 6. Do obowiązków opiekuna studiów doktoranckich należy:
  1. uczestniczenie w pracy komisji rekrutacyjnej dla danych studiów doktoranckich;
  2. nadzorowanie prac nad przygotowaniem programu studiów doktoranckich i jego zmianami;
  3. organizowanie zajęć dydaktycznych doktorantów na poszczególnych rocznikach;
  4. przedstawianie dyrektorowi instytutu propozycji obsady prowadzących zajęcia dydaktyczne; e) 
  5. opiniowanie podań i wniosków doktorantów;
  6. zaliczanie doktorantom praktyk;
  7. przedstawianie kierownikowi studiów doktoranckich wniosków o skreślenie danego doktoranta z listy.

X. Samorząd doktorantów

 1. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów, działający na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i własnego regulaminu.
 2. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów i Senatu Uczelni z prawem głosu, w liczbie określonej przez statut Uczelni.

XI. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Ślubowanie

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania doktoranckiej przysięgi – ślubuję uroczyście:

 • wytrwale i rzetelnie prowadzić badania naukowe i stale pogłębiać własny rozwój intelektualny, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,
 • służyć prawdzie i swoim postępowaniem dawać jej świadectwo,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.

 

Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów I i II stopnia (PDF 7,68 MB)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin studiów doktoranckich.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów I i II stopnia – plik do pobrania (PDF 330 KB)

Spis treści

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia wyższe w Uczelni, zwane dalej studiami, prowadzone są w ramach kierunków studiów.
 2. Kierunek studiów może być prowadzony przez wydział albo łącznie przez kilka wydziałów, a także wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 3. W Uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzyobszarowe. Studenci tych studiów podlegają zapisom niniejszego regulaminu.
 4. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest rektor, a na wydziale dziekan.
 5. Studia wyższe prowadzone są jako stacjonarne lub niestacjonarne.
 6. Studia niestacjonarne są formą studiów wyższych inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat Uczelni.
 7. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów.
 8. Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów, a jednolite studia magisterskie od dziewięciu do dwunastu semestrów.
 9. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

§ 2

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, w tym także za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce i za wpis warunkowy;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowolających wyników w nauce i za wpis warunkowy;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym wyrównanie różnic programowych oraz zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
  4. prowadzeniem studiów w języku obcym, z wyłączeniem studiów na kierunku filologia;
  5. przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Uczelnia pobiera też inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, jeśli stanowi on formę dokumentowania przebiegu studiów, dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz ich duplikatów.
 3. Wysokość wszelkich związanych ze studiowaniem opłat określa rektor.
 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania w całości lub w części z opłat reguluje uchwała senatu Uczelni.

§ 3

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia, potwierdzonego na piśmie, ślubowania o treści podanej w Statucie Uczelni oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką, poświadczającą jego status, oraz indeks.
 3. Studenci mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 4. Indeks i legitymacja stanowią własność studenta. W przypadku studiowania w Uczelni na więcej niż jednym kierunku, student otrzymuje odrębny indeks.
 5. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej.

§ 4

 1. Studenci wszystkich prowadzonych w Uczelni studiów tworzą samorząd studencki.
 2. Zasady organizacji i tryb działania samorządu studenckiego, rodzaje i sposób wyłaniania jego organów oraz jego kompetencje określa regulamin samorządu.
 3. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

II. Organizacja studiów

II.1. Zasady ogólne

§ 5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizację roku akademickiego na studiach stacjonarnych ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza ją do 30 kwietnia roku, w którym dany rok akademicki się rozpoczyna.
 3. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych jest semestralna i obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.
 4. Organizację roku akademickiego na studiach niestacjonarnych określa dziekan (w miarę możliwości tak, aby studenci mogli pogodzić studia z pracą) i podaje do wiadomości na stronie wydziału.
 5. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w uczelni studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. W szczególnym przypadku rektor może dla danego kierunku (specjalności), poziomu bądź formy studiów ustalić inny termin rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 6. Organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów ustala (z udziałem przedstawicieli samorządu studentów) kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej wydziału realizującej kształcenie na danym kierunku/specjalności studiów, a zatwierdza dziekan z uwzględnieniem ust. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych ustalana jest w sposób zapewniający ich realizację w pełnym wymiarze przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia dla danego semestru (roku).
 7. Student może mieć w jednym dniu tylko jeden egzamin lub zaliczenie z oceną.
 8. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem semestru, a terminy egzaminów nie później niż na miesiąc przed sesją egzaminacyjną, w tym przy wykorzystaniu Internetu.
 9. Terminy zjazdów w danym roku akademickim są podawane do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych na pierwszych zajęciach, a terminy egzaminów – po zrealizowaniu połowy zajęć z danego kursu (nie później jednak niż na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu lub zaliczenia z oceną).
 10. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
 11. W wyjątkowych przypadkach, dotyczących kierunku studiów, decyzje o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych może podjąć dziekan w porozumieniu z rektorem.

§ 6

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych dalej łącznie programami studiów, uchwalonych przez rady wydziałów, zawierających opis efektów kształcenia zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak też opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów.
 2. Opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji przyjętych dla kierunku efektów kształcenia dzielony jest na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 3. Wchodzącym w zakres programu studiów kursom oraz praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS na podstawie przeprowadzonego bilansu wkładu pracy studenta.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych danemu kursowi (praktyce), jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie kursu (praktyki) następuje w drodze sprawdzenia efektów kształcenia.
 5. Suma punktów ECTS przyporządkowanych kursom i praktykom dla danego roku wynosi nominalnie 60, zaś w danym semestrze i w konkretnym planie studiów 30. Liczba punktów ECTS dla nieparzystego, ostatniego semestru studiów wynosi 30.
 6. Punktów ECTS nie przyporządkowuje się:
  1. zajęciom z przysposobienia bibliotecznego,
  2. szkoleniom, w tym z zakresu bhp i przeciwpożarowym,
  3. praktykom zawodowym niestanowiącym integralnej części programu studiów (nadobowiązkowym).
 7. Jednostki naukowo-dydaktyczne realizujące kształcenie na danym kierunku publikują na swoich stronach internetowych obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów oraz informacje o programach kursów i praktyk, zasadach ich realizacji oraz formach sprawdzania efektów kształcenia – dla wszystkich cykli i form kształcenia.
 8. Na stronie internetowej wydziałów publikowane są wymagania programowe, w tym w szczególności efekty kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów.
 9. Na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, zatwierdzony przez radę wydziału, zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Zakres i warunki prowadzenia zajęć w języku obcym ustala dziekan.

§ 7

 1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat studiów.
 2. Dla studentów rozpoczynających studia opiekuna roku powołuje dziekan na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, złożony po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Dziekan zatwierdza określony przez kierownika jednostki realizującej kształcenie zakres obowiązków opiekuna roku.
 3. Na wniosek studentów i w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku dziekan może zmienić opiekuna roku.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji studiów, w tym w szczególności harmonogramów zajęć, podejmowane są z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego.
 5. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zakresem działalności.
 6. Sposób dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, dla poszczególnych studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności określony został w § 14 niniejszego regulaminu.

II.2. Studia według indywidualnych programów

§ 8

 1. Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku.
 2. Zgodę – na wniosek zainteresowanego studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, zaopiniowany przez radę jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku wydaje dziekan.
 3. Dziekan, na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku studiów, powołuje spośród nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów.
 4. Indywidualny program studiów powinien zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów kształcenia zatwierdzonych dla kierunku oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.

§ 9

 1. Indywidualny program studiów podlega zatwierdzeniu przez radę wydziału.
 2. Organizację indywidualnego programu studiów (w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych) ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dziekan.
 3. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej niż przewiduje program studiów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 i 8.
 4. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów.

II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów

§ 10

 1. Student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może uzyskać zgodę na realizację studiów (w danym semestrze lub roku akademickim) według indywidualnej organizacji.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu w danym semestrze lub roku akademickim indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów.
 3. Zgodę na realizację studiów według indywidualnej organizacji wydaje dziekan, na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta.

§ 11

 1. Student, przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zostaje wpisany na semestr/rok studiów określony przez dziekana wydziału, a wskazany przez wydziałową komisję ds. certyfikacji.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora.
 3. Indywidulny plan studiów podlega zatwierdzeniu przez radę wydziału.

§ 12

Studia według indywidulnego planu studiów są uruchomiane również w przypadku cykli kształcenia, na których liczba studentów spadła poniżej 12 osób.

§ 13

 1. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji czy indywidualnego planu studiów nie zwalnia studenta z obowiązku wykazania, że osiągnął wszystkie założone dla programu studiów efekty kształcenia i uzyskania przypisanej programem studiów na danym poziomie kwalifikacji liczby punktów ECTS.
 2. Indywidualną organizację studiów (w tym: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów) student ustala z prowadzącymi poszczególne kursy. Ustalenia te, jak i indywidualne terminy odbywania praktyk zawodowych, zatwierdza dziekan – po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

II.4. Sposób dostosowania i organizacji studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi

§ 14

 1. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć, za zgodą prorektora ds. studenckich, asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego oraz inne osoby pomagające studentom niepełnosprawnym. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do prorektora ds. studenckich za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Student, gdy jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności, może na zajęciach dydaktycznych stosować urządzenia rejestrujące dźwięk lub dźwięk i obraz. Jednakże student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny w myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 3. Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na dany rok albo semestr dziekan na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 31 niniejszego regulaminu.
 4. Student niepełnosprawny ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania fizycznego (dostosowanych do jego możliwości), które na wniosek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje Centrum Sportu i Rekreacji.
 5. Studentowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie lektoratów organizuje, na wniosek i przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Centrum Języków Obcych UP.
 6. Student będący osobą niepełnosprawną może, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje wymagania dotyczące warunków uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. W szczególności student może wymagać:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu o 30 minut;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękowiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne itp.;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 7. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność student nie był w stanie zdobyć zaliczeń i zdać egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dziekana o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dziekan może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dziekan po uzyskaniu opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.

II.5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 15

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 2. Wniosek ucznia o uczestniczenie w wybranych zajęciach wraz z rekomendacją dyrektora winien zostać złożony do dziekana odpowiedniego wydziału, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję. W przypadku uczniów niepełnoletnich do wniosku musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę dziekana na uczestniczenie w wybranych zajęciach, mają prawo do korzystania z wyposażenia dydaktycznego i infrastruktury Uczelni na takich samych zasadach, jak studenci, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczeń musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczeń uczestniczący w zajęciach uczelnianych uzyskuje zaliczenie na zasadach obowiązujących studentów, a określonych w niniejszym regulaminie. Uczelnia rejestruje osiągnięcia ucznia na specjalnej karcie zaliczeń.
 6. Uczniowie, którzy po uzyskaniu matury podjęli studia na kierunku, na którym brali udział w zajęciach i uzyskali zaliczenie tych zajęć przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z wymogu uczęszczania na zajęcia, jeśli obowiązujące wówczas efekty kształcenia nie uległy w stosunku do poprzedniej wersji istotnym zmianom. Decyzja o zwolnieniu należy do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.
 7. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów na innym kierunku zaliczenie zajęć przez prowadzącego bez wymogu uczestnictwa w nich jest możliwe pod warunkiem wystarczającej zgodności efektów kształcenia.

II.6. Przeniesienie i studia dodatkowe

§ 16

 1. Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod warunkiem porównywalności programów studiów i kryteriów przyjęć na studia w obu uczelniach.
 2. Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, określając rok (semestr) dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych.
 3. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełni wszystkie obowiązki względem Uczelni.

§ 17

 1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni, w miarę wolnych miejsc i przy porównywalności kryteriów przyjęć na studia. Decyzję o przyjęciu studenta na nowo wybrany kierunek podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki właściwej dla nowo wybranego kierunku.
 2. Student może przenieść się ze specjalności na danym kierunku studiów na inną specjalność na tym kierunku, w miarę wolnych miejsc i przy porównywalności kryteriów przyjęć na studia. Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje dziekan – po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki właściwej dla nowo wybranej przez studenta specjalności.
 3. Warunkiem przeniesienia jest uznanie dotychczas osiągniętych efektów kształcenia i uzyskanych punktów ECTS.
 4. Jeżeli to konieczne, dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku wskazuje kursy niezbędne do nadrobienia.
 5. Dziekan, wydając zgodę w przypadkach, o których mowa powyżej, określa rok (semestr) studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania różnic programowych.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku studiów.

III. Prawa i obowiązki studenta

§ 19

 1. Student ma prawo do:
  1. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  2. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  3. zgłaszania władzom wydziału i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
  4. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;
  6. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;
  7. uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu;
  8. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;
  9. zrzeszania się w stowarzyszeniach i organizacjach działających w Uczelni;
  10. podjęcia obowiązków asystenta-stażysty, zgodnie z art.191 ustawy, na zasadach określonych przez statut Uczelni;
  11. pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  12. nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

§ 20

 1. Student jest obowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności jest obowiązany do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;
  2. zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów kształcenia;
  3. przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego;
  4. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;
  5. zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych programem studiów;
  6. terminowego przedkładania wymaganej dokumentacji (indeks, karta okresowych osiągnięć studenta);
  7. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  8. niezwłocznego zawiadomienia dziekanatu w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;
  9. niezwłocznego zawiadamiania dziekanatu o zmianie:
   1. nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail),
   2. warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
  10. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  11. przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;
  12. dbania o dobre imię Uczelni;
  13. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Student, będąc pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej, jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w życiu Uczelni, w tym w szczególności jest zobowiązany do udziału w imprezach organizowanych w Uczelni, takich jak uroczysta inauguracja roku akademickiego i święto Uczelni.

IV. Zaliczenia i egzaminy

IV.1. Zaliczenie kursu

§ 21

 1. Podstawowym okresem zaliczeniowym jest:
  1. na studiach stacjonarnych – semestr;
  2. na studiach niestacjonarnych – rok lub semestr, zgodnie z decyzją dziekana, podjętą po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 2. Student może zaliczyć dany kurs i uzyskać przypisane mu punkty ECTS wyłącznie po sprawdzeniu, że osiągnął założone dla tego kursu efekty kształcenia.
 3. Formy sprawdzania poziomu osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia oraz zasady ustalania oceny z kursu są elementami programu studiów udostępnianymi studentom na stronach jednostek naukowo-dydaktycznych, w dokumencie zawierającym szczegółową charakterystykę kursu, zwanym kartą kursu.
 4. Zaliczenie kursu obejmuje zaliczenie wszystkich przewidzianych dla niego form zajęć dydaktycznych, zgodnie z warunkami określonymi w karcie kursu, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 5. Zaliczenia zajęć prowadzonych w określonej formie dokonuje prowadzący te zajęcia, chyba że prowadzący dany kurs (prowadzący wykład), za zgodą kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, ustali inaczej. Jeżeli zajęcia prowadzone są dla danej grupy ćwiczeniowej przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje nauczyciel wyznaczony przez kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 6. W przypadku niezaliczenia studentowi danej formy zajęć przez prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, student może odwołać się, składając w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku umotywowany wniosek do kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku. Kierownik może w tym przypadku zarządzić zaliczenie komisyjne.
 7. Zaliczenie komisyjne odbywa się na tych samych zasadach, co egzamin komisyjny, z uwzględnieniem zapisu § 25 ust. 4 i 5 i 6.
 8. Student może zaliczyć dany kurs w terminie wcześniejszym, po uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym ten kurs.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz egzaminów komisyjnych rozstrzyga dziekan.

§ 22

 1. Student może za zgodą dziekana zaliczyć niektóre kursy (w tym również praktyki) w innej szkole wyższej (w kraju lub za granicą), w której funkcjonuje system ECTS (dotyczy to również programu MOST).
 2. Dziekan wyraża zgodę na zaliczenie wybranych kursów w innej szkole wyższej poprzez ustalenie w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku warunków tzw. „Porozumienia o programie zajęć”.
 3. Podstawą uznania studentowi kursów zrealizowanych w innej uczelni jest wywiązanie się przez niego z warunków określonych w podpisanym „Porozumieniu o programie zajęć”.
 4. Zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 3, dokonuje dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej, potwierdzając to wpisem w dokumentacji, o której mowa w § 24. ust. 3.

IV.2. Egzaminy

§ 23

 1. Egzamin jest sprawdzianem osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, założonych w programie studiów dla jednego lub więcej kursów. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej, bądź przy zastosowaniu wszystkich tych form.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący w ramach danego kursu wykłady informuje studentów o programie kursu, zakresie literatury przedmiotu oraz zasadach zaliczania poszczególnych form zajęć i wymaganiach egzaminacyjnych.
 3. Egzamin z kursu, dla którego w programie studiów nie przewidziano wykładów, przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 4. W wyjątkowych przypadkach dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku może wyznaczyć do przeprowadzenia egzaminu z danego kursu na danym roku studiów nauczyciela akademickiego, który prowadzi ten sam lub pokrewny kurs.
 5. Do egzaminu z kursu, dla którego program studiów przewiduje ćwiczenia, student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli ćwiczenia występują w kilku formach zajęć – po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich tych zajęć. Brak zaliczenia oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie podstawowym.
 6. Nieuzyskanie zaliczenia z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu poprawkowego oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie poprawkowym.
 7. Utrata prawa do zdawania egzaminu w danym trybie jest równoznaczna z umieszczeniem w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3 sformułowania: „brak oceny” (który liczony jest jako liczba „2” przy obliczaniu średniej ocen). Uprawnienie takie przysługuje dziekanowi.
 8. Student przystępuje do egzaminu po otrzymaniu karty okresowych osiągnięć studenta.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie przez studenta winno nastąpić do 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan, wyznaczając jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 10. Nieusprawiedliwione niestawienie się w terminie na egzamin skutkuje umieszczeniem zapisu „ brak oceny” w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3 (który liczony jest jako liczba „2” przy obliczaniu średniej ocen). Uprawnienie takie przysługuje dziekanowi.
 11. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony przez prowadzącego kurs z udziału w niektórych zajęciach wchodzących w zakres realizowanych prac badawczych.
 12. W przypadku uzyskania z egzaminu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego.

§ 24

 1. W Uczelni stosuje się następujące oceny i ich oznaczenia liczbowe, a także odpowiedniki w języku angielskim oraz według skali ocen ECTS:
  bardzo dobry 5,0 very good A – excellent
  plus dobry 4,5 good plus B – very good
  dobry 4,0 good C – good
  plus dostateczny 3,5 satisfactory plus D – satisfactory
  dostateczny 3,0 satisfactory E – acceptable
  niedostateczny 2,0 unsatisfactory F – failed
 2. Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, oznaczającą brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu.
 3. Oceny z wszystkich egzaminów umieszczane są w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta i protokole egzaminacyjnym oraz wliczane do średniej ocen ze studiów.
 4. W programie studiów mogą być wskazane kursy niekończące się egzaminem oraz praktyki zawodowe, z których oceny także wchodzą do średniej ocen ze studiów. Wszystkie oceny z tych kursów i praktyk wpisywane są w dokumentach, o których mowa w ust. 3.
 5. Listę kursów, których ocena z zaliczenia jest wliczana do średniej ocen ze studiów, ustala na podstawie programów studiów dziekan.
 6. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie procedury uznania efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnym i nieformalnym na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 7. Zaliczenie z oceną jest traktowane jak egzamin.
 8. Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie przed egzaminem, jeśli dla danego kursu przewidziane jest zaliczenie i egzamin.
 9. Zaliczenie kursu w procedurze uznania efektów uczenia się dokonywane jest przez dziekana wydziału, z uwzględnieniem zapisu ust. 10 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentów uzyskanych z jednostki naukowo-dydaktycznej realizującej kształcenie na danym kierunku.
 10. Jeżeli zaliczenie dotyczyło kursu kończącego się zgodnie z planem studiów oceną, zamiast oceny do protokołu i karty okresowych osiągnięć studenta wpisuje się: „ zaliczono”.

§ 25

 1. Student, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, ma prawo w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku złożyć do dziekana umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
 2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny stosownie do złożonego wniosku lub z własnej inicjatywy.
 3. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem studiów, dziekan może ustalić inną formę tego egzaminu.
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący, którym może być: dziekan, prodziekan, kierownik jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku lub jego zastępca,
  2. nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący studenta,
  3. specjalista z zakresu danego kursu lub kursu pokrewnego.
 5. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
 6. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na uczestnictwo (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie komisyjnym: opiekuna roku, specjalisty z zakresu kursu, wskazanego przez studenta lub przedstawiciela samorządu studenckiego.
 7. W przypadku niedostatecznego wyniku egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje decyzję o:
  1. zezwoleniu – z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – na powtarzanie semestru (roku) studiów,
  2. w uzasadnionym przypadku wpisie warunkowym na semestr (rok) następny,
  3. skreśleniu z listy studentów.

IV.3. Praktyki zawodowe

§ 26

 1. Praktyki zawodowe przewidziane w programach studiów stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki wyznaczony na opiekuna dydaktycznego praktyki lub kierownik praktyki z danego zakresu.
 3. Zasady i tryb organizacji, odbywania i zaliczania praktyk określa zarządzenie rektora.
 4. Szczegółowe zasady dotyczycące odbywania praktyk zawodowych uchwala rada jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

IV.4. Zaliczenie semestru (roku).
Wpis warunkowy i powtarzanie semestru (roku)

§ 27

 1. Zasady zaliczenia semestru (roku) oparte są na systemie ECTS.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) i wpisu na semestr (rok) następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów kształcenia i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów, w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 3. Studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich, który nie zaliczył semestru (roku), dziekan może skreślić z listy studentów lub wyrazić zgodę na dwa wpisy warunkowe.
 4. W odniesieniu do studenta, który nie zaliczył semestru (roku) studiów, poza przypadkiem określonym w ust. 3, dziekan może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe na semestr (rok) następny,
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów.
 5. O wpis warunkowy na semestr (rok) następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dziekana, a niezaliczony kurs (praktyka) nie jest warunkiem koniecznym dla kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym dla podjęcia kursów/praktyk na semestrze/roku wyższym), z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 7 niniejszego paragrafu. Student powtarzający niezaliczony kurs lub praktykę jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.
 6. Zarządzenie dziekana, dotyczące limitu niedoborów punktowych na wszystkich prowadzonych przez wydział studiach, ogłaszane jest na początku każdego semestru (roku).
 7. W wyjątkowych przypadkach dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, może zmienić dopuszczalny limit brakujących punktów. Dziekan podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie tego czy brak zaliczenia danego kursu/praktyki stanowi warunek dla podjęcia kształcenia na semestrze/roku wyższym.
 8. Zaliczenie ostatniego semestru (roku) studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego.

§ 28

 1. Dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok (semestr) studiów różnic programowych wynikających ze zmian w programach studiów.
 2. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, może zezwolić studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych kursów na wyższym semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
 3. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu wymaganiami.
 5. Student może uzyskać zgodę na powtarzanie roku (semestru) z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 3. Zgodę wydaje dziekan na wniosek studenta, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.
 6. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.

IV.5. Skreślenie z listy studentów

§ 29

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności – do miesiąca – związanych organizacyjnie z tokiem i etapem studiów);
  2. rezygnacji ze studiów, z uwzględnieniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
  4. niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego;
  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów również w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, w tym nieosiągania przez studenta efektów kształcenia określonych w kartach kursów lub nieuczęszczania na zajęcia (przez co rozumie się ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze na zajęciach z danego kursu);
  2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  3. niewniesienia w wyznaczonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów;
  4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie za pośrednictwem dziekana do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Student, który rezygnuje ze studiów, jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji we właściwym dziekanacie. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.

IV.6. Wznowienie studiów

§ 30

 1. Wznowienie studiów nie przysługuje osobom skreślonym z listy studentów pierwszego roku.
 2. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów na wyższych latach studiów, może nastąpić za zgodą dziekana, który określa, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych punktów ECTS.
 3. Jeżeli różnice programowe spowodowane zmianą programów studiów są znaczne, dziekan może:
  • zarządzić egzamin sprawdzający w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku,
  • wydać zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niż wynika to z zapisu w indeksie o roku (semestrze) studiów zaliczonym przed skreśleniem,
  • odmówić zgody na wznowienie studiów.
 4. Za egzamin sprawdzający i wyrównywanie różnic programowych student uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez rektora.
 5. Student wydalony dyscyplinarnie z Uczelni traci prawo do wznowienia studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym w art. 222 ust. 2 ustawy.
 6. Dziekan może odmówić kolejnego wznowienia studiów osobie, która już raz wznowiła studia na tym kierunku, a następnie została skreślona.
 7. Osoba, która studiowała na jednolitych studiach magisterskich i chce wznowić studia, może być przyjęta przez dziekana tylko na studia pierwszego stopnia, a po ich skończeniu może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

V. Urlopy

§ 31

 1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć. Urlop krótkoterminowy może trwać do 3 miesięcy, długoterminowy do 1 roku.
 2. Student może otrzymać urlop (krótkoterminowy lub długoterminowy) w przypadku:
  1. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  2. innych ważnych okoliczności losowych.
 3. Studentowi pierwszego roku studiów urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.
 4. Student, przed podjęciem zajęć po urlopie spowodowanym długotrwałą chorobą, ma obowiązek przedstawienia władzom wydziału zaświadczenia o zdolności do dalszego studiowania na wybranym kierunku, wystawionego przez odpowiedniego specjalistę. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko w przypadku kierunków studiów, na których istnieje wymóg przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przed przyjęciem na studia.
 5. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów, ma prawo jeden raz w czasie studiów do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny (tzw. urlop dziekański). Urlop tego typu student może otrzymać tylko na początku roku (semestru) i po zaliczeniu roku (semestru) poprzedniego.
 6. Wniosek o urlop wraz z opinią kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku student składa do dziekana.
 7. Udzielenie urlopu rocznego potwierdza się wpisem w dokumentacji studenta, co automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

§ 32

 1. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dziekanem, student może zrezygnować z udzielonego urlopu, o ile istnieje możliwość uzupełnienia powstałych zaległości.
 2. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w czasie urlopu przysługuje w przypadkach szczególnych, określonych odrębnymi przepisami.
 4. W trakcie urlopu student, za zgodą dziekana, może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

VI. Nagrody i kary

§ 33

 1. Studentom wyróżniającym się wynikami w nauce, sporcie lub innymi szczególnymi osiągnięciami mogą być przyznane:
  1. stypendia właściwego ministra,
  2. nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
  3. nagrody rektora (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  4. medal Uczelni.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium ministra, nagród wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nagród, wyróżnień i medalu wymienionych w ust. 1 pkty 3 i 4 określają odrębne przepisy.
 3. Absolwentowi, który przedstawił wyróżniającą się pracę dyplomową, rektor może przyznać nagrodę lub list gratulacyjny.
 4. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkty 3 i 4 podlegają opiniowaniu przez samorząd studentów.

§ 34

 1. Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
 2. Decyzję o przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego albo do sądu koleżeńskiego podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana i samorządu studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ozstrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji władz Uczelni spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, w trybie określonym w statucie.
 6. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
 7. Ukarany przez rektora karą upomnienia student może, w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub do sądu koleżeńskiego. W takim przypadku komisja dyscyplinarna bądź sąd koleżeński mogą uniewinnić studenta lub podtrzymać karę upomnienia.
 8. Tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu niegodnego, w tym czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego elementu cudzej pracy, oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 9. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.

VII. Praca dyplomowa

§ 35

 1. W zależności od typu i kierunku studiów student przygotowuje pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową. Na kierunkach artystycznych praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej.
 2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego jej promotorem, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (lub równorzędny tytuł/stopień w dziedzinie sztuki). Na kierunkach artystycznych dopuszcza się wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dwóch promotorów.
 3. Rada jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową i prowadzenie seminariów dyplomowych nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora.
 4. Rada wydziału może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową osobie spoza Uczelni, jeśli spełnia ona warunki określone w ust. 2, a w szczególnym przypadku – osobie spełniającej warunki określone w ust. 3.
 5. W związku z dłuższą nieobecnością promotora pracy lub w przypadku innych ważnych okoliczności, dziekan wyznacza nowego promotora, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.

§ 36

 1. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na początku ostatniego roku studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta.
 2. Student ma prawo do wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, nauczyciela akademickiego, pod którego kierunkiem będzie wykonywał pracę dyplomową, oraz tematu pracy, jak również do zaproponowania jako tematyki pracy zagadnień opracowywanych przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, zrealizowanej przez dwie osoby, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku. Zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora.
 4. Zakres tematyczny prac dyplomowych na danych studiach zatwierdza rada jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów, a w szczególnych przypadkach rada wydziału.

§ 37

 1. Oceny pracy dyplomowej, według skali określonej w § 24 ust. 1, dokonują: promotor oraz recenzent powołany przez kierownika jednostki właściwej dla danego kierunku studiów/specjalności.
 2. Promotor ocenia również autentyczność pracy dyplomowej, w tym przy użyciu informatycznego systemu antyplagiatowego.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki lub osoba spoza Uczelni spełniająca wymogi określone w § 35, jak również osoba, która na wniosek rady jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów uzyskała zgodę rady wydziału.
 4. Na kierunkach artystycznych oceny części artystycznej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 5. W przypadku jednej negatywnej oceny o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

§ 38

 1. Student ma obowiązek złożenia w dziekanacie w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego roku/semestru studiów (tzn. do końca lutego dla studiów kończących się w semestrze zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim), z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Każda praca dyplomowa przed jej złożeniem w dziekanacie (za wyjątkiem artystycznej części pracy dyplomowej na kierunkach artystycznych) musi zostać sprawdzona w informatycznym systemie antyplagiatowym, co potwierdza dołączony do dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowny raport.
 3. Liczbę egzemplarzy wydruku oraz format zapisu elektronicznego określa zarządzenie dziekana wydziału.
 4. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji. Wzór oświadczenia określa zarządzenie rektora.
 5. Część artystyczna pracy dyplomowej jest prezentowana i oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego.
 6. Dziekan może, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, przesunąć, nie więcej niż o trzy miesiące, termin jej złożenia z powodu: długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z innych niezależnych od studenta przyczyn.
 7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, student zachowuje prawa studenta.

§ 39

 1. Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy i praktyki (w tym także seminarium), ale nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w § 38 lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lub 4, skreślony z listy studentów.
 2. Osoba wymieniona w ust. 1, skreślona z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy.
 3. Koszty opieki nad pracą, o której mowa w ust. 2, ponosi zainteresowany, w wysokości ustalonej przez rektora.

VIII. Egzamin dyplomowy

§ 40

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kursów i praktyk objętych programem danych studiów,
  2. uzyskanie przewidzianej programem studiów dla właściwego kierunku i poziomem studiów liczby punktów ECTS, pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu,
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy dyplomowej lub decyzji o dopuszczeniu do egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 5.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez dziekana, promotor (promotorzy) pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci) – przy czym przynajmniej jeden z członków komisji musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy (lub równorzędny stopień/tytuł w dziedzinie sztuki). W szczególnych przypadkach skład komisji egzaminacyjnej może ulec zmianie.
 3. Na kierunkach artystycznych w skład komisji dodatkowo wchodzą powołani przez dziekana członkowie komisji w liczbie określonej decyzją rady jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej.
 5. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego. Warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie otwartym określa dziekan.

§ 41

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach zakres i formę egzaminu dyplomowego określa rada wydziału.
 2. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, stosując skalę ocen określoną w § 24 ust. 1.

§ 42

 1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się po upływie jednego miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 4. Osoba wymieniona w ust. 3 może skorzystać z prawa, o którym mowa w § 39 ust. 2, ze skutkiem uregulowania zawartego w § 39 ust. 3.

§ 43

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny pracy dyplomowej,
  3. 25% oceny egzaminu dyplomowego.
 3. Na kierunkach artystycznych na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny z części artystycznej pracy dyplomowej,
  3. 15% oceny z części teoretycznej pracy dyplomowej,
  4. 10% oceny z egzaminu dyplomowego.
 4. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady:
  do 3,20 – dostateczny (3,0)
  od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,71 do 4,20 – dobry (4)
  od 4,21 do 4,49 – plus dobry (4,5)
  od 4,50 – bardzo dobry (5)
 5. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie oceny końcowej na dyplomie o pół stopnia w przypadku średniej ocen co najmniej 4,5 w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch semestrach studiów, bardzo dobrej oceny pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu.
 6. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy dziekan może wnioskować o dyplom z wyróżnieniem w przypadku średniej ocen co najmniej 4,75 w ostatnim roku studiów oraz wyróżniającej się oceny z pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.
 7. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega on zatwierdzeniu przez dziekana.

IX. Absolwenci i dyplomy

§ 44

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, określonego w aktach wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

X. Przepisy końcowe

§ 45

 1. Odwołania od decyzji podjętych na podstawie regulaminu studiów mogą być kierowane do organu wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach w Uczelni jest rektor. Ponadto na decyzje podjęte w sprawach objętych regulaminem studiów przysługuje – zgodnie z art. 207 ustawy – skarga w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej.
 3. Organ odwoławczy zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania.

§ 46

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza, że w pracy dyplomowej student ubiegający się o tytuł zawodowy przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, rektor na wniosek dziekana wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

§ 47

 1. W przypadku wydania dyplomu osobie, która dopuściła się czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor na wniosek dziekana stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 2. Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

§ 48

 1. Regulamin studiów obowiązuje studentów i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Ślubowanie

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadomy/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania studenckiej przysięgi – ślubuję uroczyście:

 • wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności służące dobru Ojczyzny i osobistemu doskonaleniu,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.

 

Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów podyplomowych (PDF 1,77 MB)

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz statutu uczelni.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów podyplomowych oraz określa prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów podyplomowych – plik do pobrania (PDF 202 KB)

Spis treści

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia podyplomowe są jednym z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw systemu uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.

§ 2

 1. W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden prowadzony kierunek studiów.
 2. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do prowadzenia studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

Studia podyplomowe w Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek rady wydziału/rad wydziałów.

§ 4

Studia podyplomowe organizowane są w Uczelni jako:

 1. kwalifikacyjne, w tym:
  • nauczycielskie, służące uzyskiwaniu i rozszerzaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – prowadzone zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kształcenia nauczycieli;
  • inne, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 2. doskonalące, służące poszerzeniu, pogłębieniu i aktualizacji posiadanej wiedzy.

§ 5

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program powinien umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zasady kształcenia na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych – nauczycielskich zostały określone w standardach kształcenia nauczycieli.

§ 6

 1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni sprawuje z upoważnienia rektora wyznaczony prorektor.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje rada wydziału.
 3. Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie, dokonywanej corocznie przez słuchaczy studiów podyplomowych w formie anonimowych ankiet. Ankietę przeprowadza kierownik studiów.
 4. Wyniki ankiet powinny być przedstawione wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia.

§ 7

 1. Jednostką organizacyjną uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest wydział.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez dwa lub więcej wydziały, a także wspólnie ze studium lub centrum oraz innymi jednostkami funkcjonującymi w Uczelni na podstawie zawartych porozumień.
 3. Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych prowadzona jest przez właściwy dla nich dziekanat lub dziekanat wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Uczelnia prowadzi rejestr elektroniczny słuchaczy oraz wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

§ 8

Studia podyplomowe prowadzone przez poszczególne wydziały mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, a także wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 9

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 10

 1. Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem.
 3. Wysokość wszelkich opłat związanych z uczestniczeniem w studiach podyplomowych ustala rektor.
 4. Studia podyplomowe mogą być finansowane częściowo lub w całości ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania (lub odbywa studia bezpłatne).

§ 11

Studia podyplomowe przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych.

§ 12

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na wniosek dziekana na zasadach określonych przez upoważnionego prorektora.
 2. Warunki rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat za semestr nauki ogłaszane są co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów i ewentualnie przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Warunkiem podjęcia nauki jest podpisanie umowy z Uczelnią.

II. Organizacja studiów

§ 13

 1. Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, powołuje spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionych w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy, kierownika studiów podyplomowych prowadzonych w danym zakresie.
 2. Kierownik studiów podyplomowych organizuje kolejne ich edycje oraz sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem wszystkich edycji studiów w danym zakresie, w tym nad realizacją programu kształcenia i jakością kształcenia.

§ 14

 1. Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji danych studiów podyplomowych podejmuje dziekan.
 2. Dziekan sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wszystkimi studiami podyplomowymi prowadzonymi przez wydział.

§ 15

 1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym lub rocznym.
 2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza dziekan.
 3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, w tym przy wykorzystaniu Internetu.

§ 16

 1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych łącznie programami studiów, które uchwala rada wydziału.
 2. Jednostki organizacyjne wydziału, właściwe dla prowadzonych przez wydział studiów podyplomowych, ogłaszają obowiązujące w danym roku akademickim plany studiów na tablicach informacyjnych i na swoich stronach internetowych.
 3. O treściach kształcenia dla poszczególnych kursów, zasadach ich realizacji i sposobie ewaluacji założonych efektów kształcenia słuchacz dowiaduje się ze strony internetowej właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni oraz podczas pierwszych zajęć.

III. Prawa i obowiązki słuchacza

§ 17

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni w tym infrastruktury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki Głównej UP;
  3. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia;
  4. wglądu do swoich ocenionych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
  5. zgłaszania władzom wydziału i Uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów kształcenia oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej;
  6. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich.
 2. Słuchacze mogą korzystać z infrastruktury naukowo-badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

§ 18

Słuchacz obowiązany jest do:

 1. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności i aktywności na zajęciach;
 2. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności;
 3. zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów w ustalonych terminach;
 4. terminowego przedkładania w dziekanacie indeksu i kart okresowych osiągnięć oraz innych wymaganych dokumentów;
 5. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
 6. niezwłocznego zawiadamiania władz wydziału o zmianie wcześniej podanych Uczelni danych osobowych;
 7. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
 8. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.

IV. Tok studiów

§ 19

 1. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć i indeksie.
 2. Karty okresowych osiągnięć stanowią uczelnianą dokumentację przebiegu studiów podyplomowych i przechowywane są w aktach osobowych słuchacza. Indeks stanowi własność słuchacza.
 3. Przebieg studiów może być dokumentowany wyłącznie w systemie informatycznym do obsługi procesu dydaktycznego.

§ 20

 1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów.
 2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zasady zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach).
 3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (egzaminatorem).

§ 21

Stosuje się następującą skalę ocen:

oznaczenie liczboweoznaczenie słowne
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

§ 22

 1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
 2. Na wniosek słuchacza w uzasadnionych przypadkach kierownik studiów podyplomowych może przedłużyć termin złożenia pracy końcowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.
 3. Ocenę pracy końcowej wystawia prowadzący pracę.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej, słuchacz ustala z kierownikiem studiów podyplomowych nowy termin złożenia poprawionej pracy.

§ 23

 1. Dziekan skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy, na wniosek kierownika studiów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania w terminie zaliczenia;
  4. niezdania w terminie egzaminu;
  5. niezłożenia w terminie pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego.
 2. Dziekan może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy w przypadku niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do prorektora. Decyzja prorektora podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§ 24

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych planem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy końcowej i egzaminu końcowego – jeśli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej według zasady:
  do 3,20 – dostateczny (3,0)
  od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,71 do 4,20 – dobry (4)
  od 4,21 do 4,49 – plus dobry (4,5)
  od 4,50 – bardzo dobry (5)

§ 25

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia według obowiązującego wzoru.
 2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać absolwentowi jego duplikat.
 3. Wysokość opłaty za świadectwo i jego duplikat ustala rektor.

V. Przepisy końcowe

§ 26

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo składania odwołania od decyzji w sprawach objętych regulaminem studiów podyplomowych do organu wyższego szczebla.
 2. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest dziekan wydziału prowadzącego te studia.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji dziekana jest prorektor.
 4. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 5. Organ odwoławczy podejmuje decyzję w terminie do 30 dni.

§ 27

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania studiów podyplomowych w Uczelni oraz uruchamiania kolejnych edycji danych studiów, jak również wzory dokumentów związanych z organizacją studiów podyplomowych w Uczelni określa zarządzenie rektora.

§ 28

 1. Regulamin studiów podyplomowych obowiązuje słuchaczy i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez senat, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.