Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów podyplomowych (PDF 1,77 MB)

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz statutu uczelni.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów podyplomowych oraz określa prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów podyplomowych – plik do pobrania (PDF 202 KB)

Spis treści

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia podyplomowe są jednym z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw systemu uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.

§ 2

 1. W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden prowadzony kierunek studiów.
 2. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do prowadzenia studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

Studia podyplomowe w Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek rady wydziału/rad wydziałów.

§ 4

Studia podyplomowe organizowane są w Uczelni jako:

 1. kwalifikacyjne, w tym:
  • nauczycielskie, służące uzyskiwaniu i rozszerzaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – prowadzone zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kształcenia nauczycieli;
  • inne, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 2. doskonalące, służące poszerzeniu, pogłębieniu i aktualizacji posiadanej wiedzy.

§ 5

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program powinien umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zasady kształcenia na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych – nauczycielskich zostały określone w standardach kształcenia nauczycieli.

§ 6

 1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni sprawuje z upoważnienia rektora wyznaczony prorektor.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje rada wydziału.
 3. Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie, dokonywanej corocznie przez słuchaczy studiów podyplomowych w formie anonimowych ankiet. Ankietę przeprowadza kierownik studiów.
 4. Wyniki ankiet powinny być przedstawione wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia.

§ 7

 1. Jednostką organizacyjną uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest wydział.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez dwa lub więcej wydziały, a także wspólnie ze studium lub centrum oraz innymi jednostkami funkcjonującymi w Uczelni na podstawie zawartych porozumień.
 3. Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych prowadzona jest przez właściwy dla nich dziekanat lub dziekanat wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Uczelnia prowadzi rejestr elektroniczny słuchaczy oraz wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

§ 8

Studia podyplomowe prowadzone przez poszczególne wydziały mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, a także wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 9

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 10

 1. Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem.
 3. Wysokość wszelkich opłat związanych z uczestniczeniem w studiach podyplomowych ustala rektor.
 4. Studia podyplomowe mogą być finansowane częściowo lub w całości ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania (lub odbywa studia bezpłatne).

§ 11

Studia podyplomowe przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych.

§ 12

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na wniosek dziekana na zasadach określonych przez upoważnionego prorektora.
 2. Warunki rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz wysokość opłat za semestr nauki ogłaszane są co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów i ewentualnie przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Warunkiem podjęcia nauki jest podpisanie umowy z Uczelnią.

II. Organizacja studiów

§ 13

 1. Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, powołuje spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionych w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy, kierownika studiów podyplomowych prowadzonych w danym zakresie.
 2. Kierownik studiów podyplomowych organizuje kolejne ich edycje oraz sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem wszystkich edycji studiów w danym zakresie, w tym nad realizacją programu kształcenia i jakością kształcenia.

§ 14

 1. Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji danych studiów podyplomowych podejmuje dziekan.
 2. Dziekan sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wszystkimi studiami podyplomowymi prowadzonymi przez wydział.

§ 15

 1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym lub rocznym.
 2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza dziekan.
 3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, w tym przy wykorzystaniu Internetu.

§ 16

 1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych łącznie programami studiów, które uchwala rada wydziału.
 2. Jednostki organizacyjne wydziału, właściwe dla prowadzonych przez wydział studiów podyplomowych, ogłaszają obowiązujące w danym roku akademickim plany studiów na tablicach informacyjnych i na swoich stronach internetowych.
 3. O treściach kształcenia dla poszczególnych kursów, zasadach ich realizacji i sposobie ewaluacji założonych efektów kształcenia słuchacz dowiaduje się ze strony internetowej właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni oraz podczas pierwszych zajęć.

III. Prawa i obowiązki słuchacza

§ 17

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni w tym infrastruktury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki Głównej UP;
  3. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia;
  4. wglądu do swoich ocenionych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
  5. zgłaszania władzom wydziału i Uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów kształcenia oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej;
  6. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich.
 2. Słuchacze mogą korzystać z infrastruktury naukowo-badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

§ 18

Słuchacz obowiązany jest do:

 1. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności i aktywności na zajęciach;
 2. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności;
 3. zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów w ustalonych terminach;
 4. terminowego przedkładania w dziekanacie indeksu i kart okresowych osiągnięć oraz innych wymaganych dokumentów;
 5. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
 6. niezwłocznego zawiadamiania władz wydziału o zmianie wcześniej podanych Uczelni danych osobowych;
 7. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
 8. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.

IV. Tok studiów

§ 19

 1. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć i indeksie.
 2. Karty okresowych osiągnięć stanowią uczelnianą dokumentację przebiegu studiów podyplomowych i przechowywane są w aktach osobowych słuchacza. Indeks stanowi własność słuchacza.
 3. Przebieg studiów może być dokumentowany wyłącznie w systemie informatycznym do obsługi procesu dydaktycznego.

§ 20

 1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów.
 2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zasady zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach).
 3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (egzaminatorem).

§ 21

Stosuje się następującą skalę ocen:

oznaczenie liczboweoznaczenie słowne
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

§ 22

 1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
 2. Na wniosek słuchacza w uzasadnionych przypadkach kierownik studiów podyplomowych może przedłużyć termin złożenia pracy końcowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.
 3. Ocenę pracy końcowej wystawia prowadzący pracę.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej, słuchacz ustala z kierownikiem studiów podyplomowych nowy termin złożenia poprawionej pracy.

§ 23

 1. Dziekan skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy, na wniosek kierownika studiów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania w terminie zaliczenia;
  4. niezdania w terminie egzaminu;
  5. niezłożenia w terminie pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego.
 2. Dziekan może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy w przypadku niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do prorektora. Decyzja prorektora podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§ 24

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych planem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy końcowej i egzaminu końcowego – jeśli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej według zasady:
  do 3,20 – dostateczny (3,0)
  od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,71 do 4,20 – dobry (4)
  od 4,21 do 4,49 – plus dobry (4,5)
  od 4,50 – bardzo dobry (5)

§ 25

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia według obowiązującego wzoru.
 2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać absolwentowi jego duplikat.
 3. Wysokość opłaty za świadectwo i jego duplikat ustala rektor.

V. Przepisy końcowe

§ 26

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo składania odwołania od decyzji w sprawach objętych regulaminem studiów podyplomowych do organu wyższego szczebla.
 2. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest dziekan wydziału prowadzącego te studia.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji dziekana jest prorektor.
 4. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 5. Organ odwoławczy podejmuje decyzję w terminie do 30 dni.

§ 27

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania studiów podyplomowych w Uczelni oraz uruchamiania kolejnych edycji danych studiów, jak również wzory dokumentów związanych z organizacją studiów podyplomowych w Uczelni określa zarządzenie rektora.

§ 28

 1. Regulamin studiów podyplomowych obowiązuje słuchaczy i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez senat, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.