Opłaty za studia w roku akademickim 2018/2019 – OBYWATELE POLSCYOpłaty za studia w roku akademickim 2018/2019 – OBCOKRAJOWCY

 

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBYWATELE POLSCY

 


Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBCOKRAJOWCY

 

 

Opłaty za wydanie dokumentów

Opłaty za wydanie dokumentów (z wyjątkiem opłaty za legitymację i indeks oraz czesne) można wpłacać na rachunek bankowy numer: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, numer studenta.

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019 
(PLN)
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 1500
Administracja samorządowa 1350
Arteterapia – sztuki plastyczne 2000
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 1200
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1300
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1700
Cracoviana – miasto i region w turystyce 2000
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Doradztwo zawodowe w szkole 1500
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 1800
Edukacja dla bezpieczeństwa 1200
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1600
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 1350
Geografia 2450
Geoinformacja w edukacji 1500
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 2000
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 1700
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 1500
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 1500
Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1480
Logopedia 1900
Marketing i nowoczesna promocja 1580
Matematyka 1950
Mechatronika 1400
Mediacje i negocjacje 1600
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie chemii w szkole podstawowej 2050
Nauczanie etyki 1400
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 1900
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 1400
Neurologopedia 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1500
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1700
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1400
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1400
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą i terapią pedagogiczną 1400
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 1450
Prawo dla urzędników nieprawników 1400
Prawo inwestycyjno-budowlane 1350
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 2000
Prawo – Negocjacje – Przedsiębiorczość 1300
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 1400
Prawo wykonawcze 1350
Przedsiębiorczość 2100
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1400
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 1350
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 1400
Socjoterapia 1600
Studia podyplomowe w zakresie polityki społecznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi 1450
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 1150
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 1400
Totalitaryzm – nazizm – Holocaust 790
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 1450
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1500
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 1300
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 1150
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 1200
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 1700

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
  2. Zarządzenie nr R/Z.0201-17/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
  3. Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.
  4. Zarządzenie nr R/Z.0201-4/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
Administracja samorządowa 1350
Akademia lidera 1100
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej 1200
Animacja życia literackiego 900
Animator życia seniora 1500
Arteterapia – sztuki plastyczne 2000
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 1200
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1300
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1100
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego 1400
Cracoviana – miasto i region w turystyce 1500
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Dyplomacja publiczna 1450
Edukacja dla bezpieczeństwa 1200
Edukacja prawna i obywatelska 1100
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1500
Filologia polska – nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej 1700
Geografia 2450
Gerontoterapia 1400
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 1700
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 1700
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 1500
Komputerowe wspomaganie prac projektowych – CAx 1500
Komunikacja audiowizualna – tworzenie i badanie przekazów medialnych 1500
Lider edukacji osób starszych 1200
Logopedia 1900
Matematyka 1800
Mechatronika 1400
Media w edukacji: kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych. Wychowanie – profilaktyka 1500
Nauczanie etyki 1200
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 1900
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 1400
Neurologopedia 2000
Odnawialne źródła energii 1350
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1400
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1700
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1400
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1400
Polityka społeczna i edukacja na rzecz osób starszych 1200
Praca socjalna na rzecz imigrantów 1300
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1400
Przedsiębiorczość 2100
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1400
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 1350
Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym 1200
Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe 1700
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 1200
Socjoterapia 1600
Streetworking – praca socjalna w przestrzeni publicznej 1500
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 1200
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 1400
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością 1400
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 1200
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1200
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 1200
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 1200
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 1200
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 2200
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 1500

 

Podstawa prawna:

 

rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2019/2020
(PLN)
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 1700
Administracja samorządowa 1450
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1300
Cracoviana – miasto i region w turystyce 2000
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 1800
Druk 3D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli 1250
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu 1600
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1600
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 1500
Geografia 2000
Geoinformacja w edukacji 1500
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 2000
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 1500
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego 1700
Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1480
Lidership w edukacji i biznesie 1750
Logopedia 1900
Marketing i nowoczesna promocja 1580
Matematyka 2150
Mechatronika 2000
Mediacje i negocjacje 1600
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 2000
Neurologopedia 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1500
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) 1500
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 1500
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1500
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1400
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 1850
Prawo dla urzędników nieprawników 1700
Prawo inwestycyjno-budowlane 1500
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 2000
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 1800
Prawo wykonawcze 1500
Profesjonalny coaching 1650
Przedsiębiorczość 1600
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1500
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych 1350
Przyroda 1500
Resocjalizacja i penitencjarystyka 1500
Socjoterapia 1600
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) 1500
Terapia pedagogiczna 1500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka II 1500
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1500
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 1700

 

Podstawa prawna